KSUL 43 INS 17634/2011
KSUL 43 INS 17634/2011 43 ICm 695/2012-26

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v právní věci žalobkyně Komerční banka, a.s., IČO 45317054, se sídlem Na Příkopě 33 č.p. 969, Praha 1, zast. JUDr. Josefem Kešnerem, advokátem se sídlem Lukavecká 1732, Praha 9, proti žalované JUDr. Dagmar Mixové, sídlo kanceláře: Opletalova 5, Praha 1, insolvenční správkyni dlužníků Jozefa anonymizovano , anonymizovano a Ireny anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Ústí nad Labem, Jindřicha Plachty 173, o žalobě na určení popřené pohledávky,

rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že pohledávky žalobkyně, přihlášené do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn.proti dlužníkům Jozefu anonymizovano , anonymizovano a Ireně anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Ústí nad Labem, Jindřicha Plachty 173 pod číslem 2 a 5 v celkové výši 53.916,- Kč a popřené insolvenční správkyní, jsou po právu jako pohledávky nezajištěné a podmíněné.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. 43 ICm 695/2012

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 12.3.2012 doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 13.3.2012 se žalobkyně Komerční banka, a.s. domáhala proti žalované JUDr. Dagmar Mixové, insolvenční správkyni dlužníků Jozefa anonymizovano , anonymizovano a Ireny anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Ústí nad Labem, Jindřicha Plachty 173, určení pravosti pohledávek č. 2 a 5. Žalobkyně Komerční banka, a.s. přihlásila do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn.celkem 5 pohledávek v celkové výši 249.034,29 Kč, přičemž pod pohledávkou pořadové č. 2 přihlásila pohledávku ve výši 33.178,-Kč (představující náklady řízení) a pod pohledávkou pořadové číslo 5 přihlásila pohledávku ve výši 20.738,-Kč (představující náklady řízení). Obě tyto pohledávky žalobkyně přihlásila jako pohledávky vázané na podmínku, přičemž podmínkou bude pravomocné přiznání těchto nákladů žalobkyně v nalézacím řízení během řízení insolvenčního. Při přezkumném jednání dne 22.2.2012 žalovaná jako insolvenční správkyně popřela částečně přihlášené pohledávky žalobkyně, a to pohledávku č. 2 a 5 přihlášené přihláškou č. 18 co do pravosti a výše z důvodu, že pohledávky nevznikly, neboť se jedná o nepravomocné náklady řízení. Protože pohledávky byly nevykonatelné, podat případnou žalobu měl věřitel. Z vyrozumění o popření pohledávky ze dne 22.2.2012, resp. z přiložené dodejky (v insolvenčním spisu na č.l.P18/3), soud zjistil, že toto vyrozumění bylo žalobkyni doručeno dne 27.2.2012. Žaloba podaná dne 13.3.2012 tedy byla včasná (přezkumné jednání se konalo dne 22.2.2012, vyrozumění o popření převzala žalobkyně dne 27.2.2012, 30-ti denní lhůta pro podání žaloby podle § 198 odst. 1 IZ uplynula dne 28.3.2012).

K podané žalobě se vyjádřila podáním ze dne 22.10.2012 žalovaná, která v plném rozsahu uznala uplatněný nárok žalobkyně. Současně vyjádřila souhlas s tím, aby o podané žalobě soud rozhodl bez nařízení jednání.

Podle § 153a odst. 1 občanského soudního řádu uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Vzhledem k tomu, že žalovaná zcela uznala uplatněný nárok žalobkyně, rozhodl soud podle § 153a odst. 1 občanského soudního řádu rozsudkem pro uznání tak, že přihlášené pohledávky popřené žalovanou insolvenční správkyní jsou pohledávkami nezajištěnými a vázanými na podmínku, že v průběhu insolvenčního řízení soud vyhoví podaným žalobám žalobkyně v nalézacím řízení, čímž vznikne žalobkyni rovněž nárok na náhradu nákladů řízení, které přihláškou č. 18 uplatnil vůči dlužníkům.

Podle výsledku řízení by pak měla mít podle ustanovení § 142 odst. 1 občanského soudního řádu nárok na náhradu nákladů řízení žalobkyně. V souladu s ustanovením § 202 insolvenčního zákona však ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Náhrada nákladů řízení proto nebyla přiznána žádnému z účastníků. 43 ICm 695/2012

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o. s. ř.). Odvolání proti výroku I. lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, případně že existují skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání.

V Ústí nad Labem dne 31. října 2012 JUDr. Jana Kašparová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Pánková