KSUL 43 INS 1663/2011-A-14
KSUL 43 INS 1663/2011-A-14

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jiřinou Skalskou v insolvenční věci dlužníka Christofer s.r.o., IČ 25020846, Ústí nad Labem, Londýnská 2265/3, o návrhu na zahájení insolvenčního řízení

takto.

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 43 INS 1663/2011-A-12 ze dne 14.února 2011 s e z r u š u j e .

Odůvodnění

Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě návrhu bývalého zaměstnance dlužníka, dlužná mzda byla dlužníkem vyplacena, proto vzal věřitel svůj návrh na zahájení řízení zpět. Soud proto insolvenční řízení zastavil dle ust. § 130 odst. 1 IZ, když byly splněny podmínky zpětvzetí podle ust. § 129 odst. 1 IZ.

Podáním ze dne 20.2.2011 věřitel S.A.D.AirFilters CZ s.r.o., IČ 28509889, Praha podal proti usnesení č.j.-A-12 ze dne 14.února 2011 odvolání spojené s návrhem na pokračováním v řízení.

Usnesení o zastavení řízení dosud nenabylo právní moci a postup navrhovaný věřitelem je v souladu s insolvenčním zákonem (ust. § 107 odst. 3 IZ). Soud proto napadené usnesení zrušil, když odvolatel-nový navrhovatel osvědčil svoji aktivní legitimace k podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení a vady jeho návrhu nejsou ty, které by umožňovaly odmítnutí návrhu podle ust. § 128 odst. 1 IZ, ale bude nutné věřitele vyzvat k doplnění, pokud tak neučiní dříve než toto usnesení nabude právní moci.

Po právní moci tohoto usnesení bude soud pokračovat v insolvenčním řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení (zveřejněním v insolvenčním rejstříku) k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem, dne 22. dubna 2011

JUDr. Jiřina Skalská v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Miroslava Fábryová