KSUL 43 INS 1616/2012
KSUL 43 INS 1616/2012 43 ICm 1278/2012-9

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v právní věci žalobce JUDr. Bohumila Vintricha, sídlo kanceláře: Žukovova 546/15, 400 03, Ústí nad Labem, insolvenčního správce dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem 403 39 Chlumec, Zalužanská 295, proti žalované České spořitelně, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, o žalobě na určení, že pohledávky žalované nejsou pohledávkami zajištěnými

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalované ve výši 695.761,03 Kč přihlášená do insolvenčního řízení za dlužníkem Jiřím anonymizovano , n anonymizovano , trvale bytem 403 39 Chlumec, Zalužanská 295, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou, n e n í pohledávkou zajištěnou majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Soud ukládá žalované, aby ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku zaplatila soudní poplatek za návrh na zahájení řízení v částce 5.000,-Kč, a to buď v kolcích, nebo na účet soudu č. 3703-3024411/0710, variabilní symbol 4350127812. isir.justi ce.cz 43 ICm 1278/2012

Odůvodnění:

Žalobou podanou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 7.5.2012 se insolvenční správce dlužníka Jiřího anonymizovano jako žalobce domáhal proti žalované určení, že pohledávka žalované, přihlášená v celkové výši 695.761,03 Kč, není pohledávkou zajištěnou majetkem dlužníka. Žalobce tvrdil, že žalovaná do insolvenčního řízení přihlásila pohledávku v celkové výši 695.761,03 Kč, a to jako pohledávku vykonatelnou a zajištěnou majetkem dlužníka, který náleží do majetkové podstaty dlužníka a uplatnila právo na uspokojení ze zajištění. Žalobce tvrdil, že žalované právo na uspokojení ze zajištění nevzniklo, neboť dlužník nebyl a ani v současné době není vlastníkem ani spoluvlastníkem zastavených nemovitých věcí. Jejich vlastníky je osoba odlišná od dlužníka. Uzavřel, že z toho důvodu nelze pohledávku žalované uspokojit ze zajištění a předmět zajištění nenáleží do majetkové podstaty dlužníka. Žalobce uváděl, že z tohoto důvodu není pohledávka žalované pohledávkou zajištěnou a proto při přezkumném jednání popřel právo žalované na uspokojení její pohledávky ze zajištění.

Žalovaná se k žalobě nevyjádřila.

Po posouzení podané žaloby dospěl soud k závěru, že mezi účastníky je sporu pouze ohledně toho, zda pohledávka přihlášená žalovanou do insolvenčního řízení je pohledávkou zajištěnou majetkem náležejícím do majetkové podstaty nebo zda jde o pohledávku, která je zajištěná jinak než majetkem náležejícím do majetkové podstaty. Proto soud považoval za nadbytečné ve věci nařizovat jednání a rozhodl v souladu s ustanovením § 115a občanského soudního řádu bez nařízení jednání, když oba účastníci s takovým postupem předem vyslovili souhlas.

Mezi účastníky je nesporné, že žalovaná přihlásila do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 43 INS 1616/2012 proti dlužníku Jiřímu anonymizovano , anonymizovano (dále jen dlužník) vykonatelnou pohledávku v celkové výši 695.761,03 Kč. Při přezkumném jednání dne 2.5.2012 popřel insolvenční správce (žalobce) pohledávku věřitele č. 4 České spořitelně, a.s. (žalované) co do pořadí-popřel věřitelkou (žalovanou) uplatněné právo na uspokojení přihlašované pohledávky ze zajištění. Pohledávka byla žalované přiznána směnečným platebním rozkazem Městského soudu v Praze č.j. 24 Cm 477/2009-19, a to směnečný peníz ve výši 538.442,53 Kč s příslušenstvím. Existence této pohledávky je mezi účastníky nesporná. Sporné bylo pouze to, zda přihlášená pohledávka žalované je pohledávkou zajištěnou majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka, či nikoliv.

Soud provedl důkazy z insolvenčního spisu. Stav insolvenčního řízení i aktivní legitimace žalobce a pasivní legitimace žalované jsou prokazovány rozhodnutím o úpadku č.l. A-13, usnesením o schválení oddlužení splátkovým kalendářem č.l. B-17 a přihláškou pohledávky č.4. Způsob přezkoumání pohledávky žalované je zřejmý z protokolu o přezkumném jednání ze dne 2.5.2012 č.l. B-4.

V řízení byly prokázány následující skutečnosti:

Z protokolu o přezkumném jednání soud zjistil, že toto se konalo dne 2.5.2012. Žaloba podaná dne 7.5.2012 tedy byla podána včas. Z přihlášky pohledávky žalované vyplynulo, že žalovaná přihlásila do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka Jiřího anonymizovano 43 ICm 1278/2012 vykonatelnou pohledávku ve výši 695.761,03 Kč, přičemž uplatnila právo na uspokojení ze zajištění majetku náležející do majetkové podstaty dlužníka-bytové jednotky č. 3 v budově č.p. 295 v části obce Chlumec, pozemku par.č. 981/27 a pozemku par.č.981/28 a příslušnému spoluvlastnickému podílu na společných částech budovy a pozemcích o velikosti 689/32474, zapsané na LV č. 782 pro obec Chlumec a katastrální území Chlumec u Chabařovic u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem. Jako právní důvod vzniku zajišťovacího práva žalovaná v přihlášce uvedla smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. ZN/418/112/2006 ze dne 20.10.2006. Existence pohledávky je prokazována smlouvou o úvěru č. 418-112-2006 s dodatky a směnečným platebním rozkazem Městského soudu v Praze č.j. 24 Cm 477/2009-19 ze dne 10.2.2012. Ze smlouvy o zastavení nemovitosti soud zjistil, že za účelem zajištění řádného a včasného splnění pohledávky dlužníka ze smlouvy o úvěru č. 418-112-2006 bylo zřízení zástavní právo k nemovitostem-bytové jednotce č. 3 v budově č.p. 295 v části obce Chlumec, pozemku par.č. 981/27 a pozemku par.č.981/28 a příslušnému spoluvlastnickému podílu na společných částech budovy a pozemcích o velikosti 689/32474, zapsané na LV č. 782 pro obec Chlumec a katastrální území Chlumec u Chabařovic u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, ve vlastnictví zástavců Antonína anonymizovano a Grazyny anonymizovano . Z výpisu z katastru nemovitostí LV č. 782 soud zjistil, že vlastníky předešle specifikované nemovitosti jsou Antonín anonymizovano , anonymizovano a Grazyna Ewa anonymizovano , nar. 24.12.1954, přičemž nemovitosti mají ve společném jmění manželů.

Soud provedené důkazy zhodnotil v souladu s ustanovením § 132 občanského soudního řádu každý jednotlivě a všechny v jejich vzájemné souvislosti. Při hodnocení důkazů dospěl soud k následujícím závěrům. Z nesporných tvrzení a provedených důkazů je nepochybné, že žalovaná má za dlužníkem na základě pravomocného směnečného platebního rozkazu Městského soudu v Praze č.j. 24 Cm 477/2009-19 ze dne 10.2.2012 vykonatelnou pohledávku v celkové výši 695.761,03 Kč. Tuto pohledávku žalovaná přihlásila přihláškou ze dne 16.4.2012 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 43 INS 1616/2012. Při přezkumném jednání dne 2.5.2012 popřel insolvenčním správcem (žalobce) u této přihlášky právo na uspokojení ze zajištění.

Podle § 2 písm. g) insolvenčního zákona (dále jen IZ) se zajištěným věřitelem rozumí věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy.

Podle § 166 insolvenčního zákona (dále jen IZ) zajištění věřitelé uplatňují své pohledávky přihláškou pohledávky, v níž se musí dovolat svého zajištění, uvést okolnosti, které osvědčují, a připojit listiny, které se toho týkají. To platí i tehdy, jde-li o zajištěné věřitele, kteří mohou pohledávku vůči dlužníku uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění.

Zajištěným věřitelem je jen ten věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem patřícím do majetkové podstaty, a to výlučně jen některým z vyjmenovaných zajišťovacích prostředků: a) zástavním právem, b) zadržovacím právem, c) omezením převodu nemovitosti, d) zajišťovacím převodem práva, e) postoupením pohledávky k zajištění anebo f) obdobným právem podle zahraniční právní úpravy. 43 ICm 1278/2012 Zajištěným věřitelem podle § 166 věta druhá IZ je rovněž věřitel, který sice nemá pohledávku za dlužníkem, ale do majetkové podstaty náleží majetek, kterým je pohledávka věřitele za třetí osobou odlišnou od dlužníka zajištěna.

O takový případ se ovšem v případě přihlášené pohledávky žalované nejedná. Žalovaná se v přihlášce dovolala svého zajištění, a to zástavního práva váznoucího na shora specifikované nemovitosti, která je ovšem nikoliv ve vlastnictví dlužníka, nýbrž ve společním jmění manželů anonymizovano . Pohledávka žalované tedy není zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka. Insolvenční zákon nezná postup obdobný ust. § 27 odst. zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. Pakliže žalovaná v přihlášce neuplatnila právo ze zajištění majetku patřícímu do majetkové podstaty, je tedy z pohledu insolvenčího řízení věřitelem nezajištěným. Uplatnění pohledávky v insolvenčním řízení nebrání žalované, aby si sama mimo insolvenční řízení vymáhala pohledávku vůči zástavnímu dlužníkovi, spoludlužníkovi či ručiteli.

Vzhledem k tomu, že přihlášená pohledávka žalované není zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka, nemůže být žalovaná v insolvenčním řízení dlužníka Jiřího anonymizovano zajištěným věřitelem.

Přihlášená pohledávka žalovaného věřitele je tedy v insolvenčním řízení pohledávkou nezajištěnou.

Insolvenční správce proto postupoval správně, pokud popřel pořadí předmětné vykonatelné pohledávky, tedy právo na uspokojení ze zajištění, a následně podal včasnou žalobu, kterou své popření proti žalované uplatnil.

Soud proto žalobě v plném rozsahu vyhověl a určil, že pohledávky žalovaného věřitele nejsou zajištěné (výrok I.).

Po nabytí právní moci tohoto rozsudku bude vykonatelná pohledávka žalovaného věřitele č. 4 v celkové výši 695.761,03 Kč zjištěny jako nezajištěné.

Podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. přizná soud účastníku, který měl ve věci plný úspěch, náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Vzhledem k tomu, že by ve sporu úspěšný žalobce, měl by nárok na náhradu nákladů řízení, žalobci však žádné náklady nevznikly, proto soud rozhodl v bodě II. výroku tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Podle § 2 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen podle § 11 odst. 2 písm. r) zákona o soudních poplatcích a jeho žalobě bylo vyhověno. Podle výsledku řízení proto soud musel soudní poplatek uložit žalované, která nebyla ve věci úspěšná. Soudní poplatek za žalobu činí 5.000,-Kč podle Položky 13 bod 1a Sazebníku soudních poplatků. 43 ICm 1278/2012

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o. s. ř.).

V Ústí nad Labem dne 31. října 2012 JUDr. Jana Kašparová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Pánková