KSUL 43 INS 1032/2011-A
KSUL 43 INS 1032/2011-A-

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jiřinou Skalskou v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Benešov nad Ploučnicí, Českolipská 255

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 43 INS 1032/2001-A-10 ze dne 28. března 2011 se zrušuje.

Odůvodnění

Soud vyzval dlužnici usnesením č.j.-9 ze dne 14. února 2011 k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč do tří dnů od právní moci usnesení. Usnesení nabylo právní moci dnem 8. března 2011 a lhůta marně uplynula dne 11. března 2011.

Usnesením č.j. KSUL 43 INS 657/2001-A-8 ze dne 28. března 2011 soud řízení zastavil pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 1.4.2011 a již 8.4.2011 dlužník požadovanou zálohu uhradil.

Vzhledem k tomu, že usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení zálohy na náklady konkursu dosud nenabylo právní moci, nezbylo soudu nic jiného, než toto usnesení zrušit.

Po právní moci tohoto usnesení bude soud pokračovat v řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolá ní do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Ústí nad Labem, dne 15. dubna 2011

JUDr. Jiřina Skalská v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Elena Koloničná