KSPL 65 INS 9274/2016-A-12
KSPL 65 INS 9274/2016-A-12

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v insolvenční věci dlužníka: Ing. Karla Kollera, r. č. 600629/1214, bytem Cheb, Lidická 8, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti rozhodnutí vyšší soudní úřednice Kristiny Boučkové ze dne 26. 8. 2016, sp. zn. KSPL 65 INS 9274/2016-A-10,

takto:

I. Rozhodnutí Krajského soudu v Plzni sp. zn. KSPL 65 INS 9274/2016-A- 10 ze dne 26. 8. 2016, se zrušuje.

Odůvodnění

Dne 26. 8. 2016 vydala v záhlaví rozhodnutí uvedená vyšší soudní úřednice usnesení, citované ve výroku č. I tohoto usnesení, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti dlužníka zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, a to z důvodu, že dlužník v současné době nedisponuje žádným příjmem a není předpoklad minimálního 30 % uspokojení nezajištěných věřitelů.

Odvolateli bylo usnesení doručeno dne 19. 9. 2016.

Dne 26. 9. 2016 bylo dlužníkem podáno odvolání proti shora uvedenému rozhodnutí VSÚ, přičemž dlužník svůj insolvenční návrh doplnil o smlouvu o důchodu na částku 5.100,- Kč měsíčně. Podle § 210a občanského soudního řádu usnesení o povinnosti zaplatit soudní poplatek nebo usnesení, z něhož nenabyla dosud práva osoba jiná než odvolatel, nebo usnesení, kterým bylo uloženo pořádkové opatření, nebo usnesení o odmítnutí žaloby, popřípadě jiného návrhu na zahájení řízení, nebo usnesení o odmítnutí odvolání, nebo rozhodnutí vydané podle části šesté, anebo usnesení o předběžném opatření podle § 76a, může k odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v plném rozsahu vyhoví.

Dlužník podal ve smyslu shora uvedeného ustanovení včas odvolání proti rozhodnutí o povinnosti uhradit zálohu, ke kterému doplnil smlouvu o daru ve výši 5100,-Kč měsíčně pro dobu oddlužení.

Z uvedených důvodů soud prvního stupně dle § 210a) o .s .ř) rozhodnutí ze dne 5. 9. 2016 zrušil a rozhodl, že se usnesení o povinnosti dlužníka uhradit zálohu ve výši 50.000,-Kč zrušuje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Plzni dne 6. 10. 2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v.r. Bc. Jiřina Šandorová samosoudkyně isir.justi ce.cz