KSPL 65 INS 3074/2018-Av6
USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy jUDr, Michala Kubína a soudců Mgr. Věry Modlitbové a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužnice: Jana anonymizovano , anonymizovano , IČO 69950555 bytem Vstiš 77, 334 41 Vstiš adresou pro doručování Dědická 219, 338 28 Radnice zastoupená advokátem JUDr. Petrem Hoškem sídlem Vysoká 92, 269 01 Rakovník o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu vPlzní ze dne 27. února 2018, č, j. KSPL 65 INS 30?4/2018 A 6, takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud vPlzni (dále jen soud prvního stupně nebo insolvenční soud) usnesením č. jze dne 27. února 2018 (dále jen Usnesení) nařídil předběžné opatření, jímž omezil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení dle Š109 odst_1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále též jen 12), tak, že umožnil Mgr. Davidu Zveřinovi, exekutorskému kandidátu (dále jen Kandidát) jako zastupujícímu soudního exekutora ]UDr. Milana Makaria, Exekutorský úřad Praha-západ (dále jen Exekutor) provést elektronickou dražbu nemovitých věcí dlužnice Janý anonymizovano (dále jen Dlužnice) zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany na listu vlastnictví 898 pro katastrální území Radnice u Rokýcan, obec Radnice, specifikovaných jako stavba rodinného domu č. p. 219 na pozemku par. st. č. ?48, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 168 rn2 a pozemky parc.č. 1052 a 1056/1, zahrady o výměrách 3598 m2 a 963 m2 (dále jen Nemovitosti), nařízenou v rámci exekuce vedené pod sp. zn. 156 EX 921/16 na 27. 2. 2018 od 15:00 hodin prostřednictvím portálu elektronických dražeb na adrese wwe-drazbycz (dále též jen Dražba), a rozhodl, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení (bod I. výroku), a uložil Kandidátu zastupujícímu Exekutora povinnost uhradit soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření ve výši 1 000 Kč (bod H. výroku).

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že účinký zahájení insolvenčního řízení Dlužnice, v němž dosud nebylo o jejím insolvenčním návrhu rozhodnuto, nastaly dnem 23. 2. 2018. Návrhem ze dne 26. 2. 2018 se Kandidát, jenž žádal o umožnění provedení Dražby nařízené v exekuci vedené Exekutorem na majetek Dlužnice coby povinné pro pohledávku Hýpoteční banký, a.s. ve výši 4 469 964,20 Kč s příslušenstvím (ke dni podání v celkové výši 6 019 166,20 Kč) zajištěnou zřízením zástavního práva k Nemovitostem pod sp. zn. 156 EX 921/16 (dále jen Exekuce), domáhal nařízení předběžného opatření dle $ 82 odst. 2 písm. b) IZ.

Popsav svá zjištění o dosavadním průběhu Exekuce a nařízené Dražbč, cituje Š82 odst. 2 písm. b) a Š109 odst.1 písm. c) IZ, dospěl soud prvního stupně k závěru, že v situaci, kdy

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

" gap s 506/2018

Dlužnice podala insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení svého oddlužení bezprostředně před termínem Dražby, jejímž oddálením byla podle svého vyjádření při zahájení insolvenčního řízení motivována, jsou dány důvody hodné zvláštního zřetele vedoucí k potřebě omezení účinku spojeného se zahájením insolvenčního řízení spočívajícího vnemožnosti provedení Dražby, přičemž společný zájem věřitelů nebude poškozen. Povinnost uhradit soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření odůvodnil 54 odst. 1 písm. h) zákona č. 549/1991 Sb.

Proti Usnesení podala Dlužnice dne 7. 3. 2018 odvolání a navrhla, aby je odvolací soud zrušil. Popsavši historii insolvenčních řízení opakovaně zahajovaných jí podávanýmí insolvenčními návrhy spojenými s návrhy na povolení oddlužení ve dnech 18. 1. 2017, 10. 5. 2017 a 23. 2. 2018, v nichž navrhovala zpeněžení Nemovitosti, vyvracela účelovost svého uvedeného chování a dovolávala se svého práva vyřešit nepříznivou majetkovou situaci prostřednictvím insolvenčního řízení. Zdůraznila formální způsobilost svého posledního insolvenčního návrhu, jehož důvodnost dosud nebyla soudem prvního stupně zkoumána.

Podle Š 82 odst. 1 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle $ 82 odst. 2 písm. b) IZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v 55 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje Jí to společnému zájmu věřitelů.

Podle Š 109 odst. 1 písm. c) IZ se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (Š 168) a pohledávky jim na roveň postavené (Š 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle 5205 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

Smyslem Š 82 odst. 2 písm. b) IZ je eliminovat účinky vyvolané nepoctivýmí insolvenčními návrhy, tedy omezit některé účinky spojené se Zahájením insolvenčního řízení. Může jít zejména o záměr některých dlužníků blokovat exekuční řízení insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně. Proto $ 82 odst. 2 písm. b) IZ upravuje možnost předběžným opatřením (nařízeným i bez návrhu) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedený mimo jiné v Š 109 odst. 1 písm. c) IZ, neodporuje li to společnému zájmu věřitelů.

V projednávané věci soud prvního stupně Usnesením, jež bylo 27. 2. 2018 v 11:05 hodin zveřejněno v insolvenčním rejstříku a stalo se tímto okamžikem dle S 71 odst. 2 IZ ve spojení s Š 76:11 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen o.s.ř.), za použití 57 IZ vykonatelným, nařídil předběžné opatření, jímž omezil účinek insolvenčního řízení Dlužnice zahájeného dnem 23. 2, 2018 tak, že umožnil provedení Dražby nařízené na 27. 2. 2018 od 15:00 hodin. Uplynutím doby, na níž byla Dražba nařízena, předběžné opatření omezující účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení Dlužnice (zakotvený v 5 109 odst. 1 písm. c/ IZ) v souladu s 5 77d odst. 1 písm. d) o.s.ř. za použití $ 7 IZ zaniklo bez ohledu na to, zda Dražba proběhla či nikoli.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

...I Yuji LL Juu; muzu

10. Vzhledem k zániku předběžného opatření je odvolání Dlužnice proti Usnesení bezpředmětné. Odvolací soud je proto podle 5 218 písm. c) o.s.ř. za použití 5 7 IZ odmítl. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustné dovolání.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (S 71 odst. 2 IZ).

Praha 11. dubna 2018

: .*r _--1-|; : Arm * H f'řf', '$ a ' ff? il. sir ěl ř" Má? za _ 'i'-Ml. ' :* In.-J\_-ff-siřříšč ' ._ $" \\ ,? ,. v J _ ' T* '-,.,sz s, , říj ; iv? t; ; , a '-'.-' *:-?. .. - Š'l ,' Z'Š i:-- -,'_-'-. F._ JUDr. M1chal I


Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vol