KSPL 65 INS 30596/2014-A-6
KSPL 65 INS 30596/2014-A-6

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v insolvenční věci dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Aš, Jiráskova 388/10, o návrhu Mgr. Ing. Jiřího Proška, soudního exekutora, na vydání předběžného opatření,

takto:

I. Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení ve věci dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , uvedený v § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Jiřímu Proškovi, Exekutorský úřad Plzeň-město se sídlem v Plzni, Rychtaříkova 1, povoluje provedení dražby níže uvedených věcí povinného:

nemovité věci nacházející se na katastrálním území Aš č. 600521 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním pracovištěm Cheb, na území obce Aš, na LV č. 6014: byt ve vlastnictví č. j. 2631/18, s podílem na společných částech domu a pozemku 6905/282345, nacházející se v budově Aš, č. p. 2630, 2631, LV 5944, byt. dům, na pozemku č. St. 4511/na LV 5944 a aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitých věcí dlužníka byl po zaplacení nejvyššího podání vydražitelem, a po vydání rozhodnutí o zbytku výtěžku k dispozici insolvenčnímu správci v insolvenčnímu řízení vedeném u Krajského soudu v Plzni, pod sp. zn. KSPL 65 INS 30596/2014-A-2 po celou dobu tohoto insolvenčního řízení.

II. Navrhovatel je povinen uhradit státu na účet Krajského soudu v Plzni ve lhůtě 15 dnů od právní moci tohoto usnesení soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč.

Odůvodnění:

Dne 12. 11. 2014 bylo na základě návrhu dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Zahájení insolvenčního řízení oznámil téhož dne insolvenční soud v souladu s ust. § 101 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále jen IZ) vyhláškou č.j.-A-2 zveřejněnou v insolvenčním rejstříku.

Bylo zjištěno, že se v případě dlužníka jedná již o čtvrtý insolvenční návrh. První řízení bylo zahájeno dne 5. 2. 2014, návrh dlužníka byl dne 20. 2. 2014 odmítnut, neboť neobsahoval všechny náležitosti dle insolvenčního zákona. Druhé řízení bylo zahájeno vyhláškou ze dne 30. 6. 2014, i v tomto případě byl návrh dlužníka odmítnut ze stejných důvodů. Dne 15. 9. 2014 bylo zahájeno další, v pořadí již třetí insolvenční řízení o návrhu dlužníka, i zde byl dne 23. 9. 2014 návrh dlužníka odmítnut pro vady. V naposledy uvedeném řízení podal dne 17. 9. 2014 exekutor Mgr. Ing. Prošek návrh na vydání totožného předběžného opatření s odůvodněním, že na den 14. 9. 2014 byla nařízena dražba nemovitostí ve vlastnictví dlužníka a dlužník se podáním návrhu chce dražbě vyhnout. Návrh na vydání předběžného opatření byl zamítnut, neboť v době kdy o něm bylo rozhodováno, již byl insolvenční návrh dlužníka odmínut.

Dne 13. 11. 2014 podal Mgr. Ing. Prošek ve věci návrh na vydání předběžného opatření, tak jak je citováno ve výroku č. I tohoto usnesení. Tento návrh exekutor odůvodnil tak, že dlužník podal insolvenční návrh opět den před konáním dražby, která byla zmařena. Tímto jednáním bezpochyby sledoval dlužník jediný cíl, a to zmaření dražby svých nemovitostí. Povinný podává návrhy opakovaně, naposledy dne 15. 9. 2014, kdy již exekutor provedl veškeré úkony vedoucí k dražbě, včetně rozsáhlé inzerce dražených věcí, kontaktování možných zájemců, regisrtraci dražitelů a podobně.

Exekutor soudu doložil usnesení o rozhodnutí o konání dražby proti povinnému-Pavlu Horáčkovi, která byla nařízena na 13. 11. 2014 v 11. 00 hodin a usnesení o novém termínu dražby, která má proběhnout dne 7. 1. 2015.

Podle § 82 odst. 2 písmeno b) IZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písmeno b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle § 109 odst. 1 písmeno c) IZ se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuce, která by postihovala majetek dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

Soud shledal navrhovatelem předběžného opatření popsaný stav jako správný a zcela se ztotožňuje s jeho právním názorem. Soud má za to, že jsou dány podmínky uvedené v § 82 odst. 2 písm. b) IZ, a proto vydává toto předběžné opatření. Z uvedených skutečností vyplývá, že dlužník opakovaným zahajováním insolvenčního řízení, za situace, kdy již probíhá exekuční řízení na jeho majetek, zneužívá v uvedených ustanoveních zmíněného účinku zahájení insolvenčního řízení.

Ve výroku č. II uložil soud navrhovateli tohoto předběžného opatření povinnost k úhradě soudního poplatku. Podání návrhu na nařízení předběžného opatření v insolvenčním řízení podle § 82 odst. 2 písmeno b) IZ není úkonem, který by byl soudním exekutorem činěn při provádění exekuce podle exekučního řádu, nelze tedy vycházet z toho, že při podání takového návrhu by měl soudní exekutor postavení státního orgánu při výkonu exekuční činnosti (rozhodnutí VSPH 1864/2014)

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkům a navrhovateli předběžného opatření se však doručuje i zvlášť. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno účastníkovi zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 18. 11. 2014

Mgr. Ivana Žánová, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Denisa Fialová