KSPL 65 INS 30146/2014-B-51
č. j. KSPL 65 INS 30146/2014-B-51

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v insolvenční věci

dlužníka: Karel Polák, bytem v Sušici, Tylova 1122 a dlužnice: Ivana Poláková, bytem v Sušici, Tylova 1122, zast. JUR. Juditou Jakubčíkovou, AK Klatovy, Krameriova 139,

o žádosti žadatele: Zuzana Kotrbová a Martin Kotrba, bytem Sušice, Villaniho 740, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Soud povoluje na žádost žadatele Zuzany Kotrbové a Martina Kotrby, bytem Sušice, Villaniho 740, ze dne 31. 1. 2018, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 31. 1. 2018 (č. d. B-48) požádali žadatelé Kotrbovi, osoby blízké ve vztahu k dlužníkům, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou. Ve své žádosti uvedli, že mají zájem o to, aby koupili družstevní podíl ve Stavebním bytovém družstvu Sušice, se sídlem U Kapličky 316, Sušice, se kterým je spojeno právo užívání bytu, kde bydlí dlužníci. Mají zájem vypomoci matce Zuzany Kotrbové a jejímu manželovi, aby mohli nadále v klidu v bytě žít.

Dne 5. 2. 2018 bylo soudu doručeno sdělení insolvenčního správce (č. d. B-50), kde správce sdělil, že mu nejsou známy důvody, které by znemožňovaly udělit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě blízké dlužníkům, konkrétně žadatelům, kteří se budou moci řádně účastnit výběrového řízení při prodeji majetku mimo dražbu a v případě, že jejich nabídka bude za součinnosti zástupce věřitelů vyhodnocena jako nejvyšší, mohou majetek do svého vlastnictví nabýt.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.; o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech

Shodu s prvpisem potvrzuje Lucie Ježková. isir.justi ce.cz povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

V daném případě insolvenční soud posoudil odůvodněnost žádosti žadatelů, a rovněž efektivitu a přínos navrhovaného postupu z hlediska uspokojení zajištěného věřitele, kdy mají navrhovatelé-Kotrbovi možnost účastnit se zpeněžování nemovitosti, což dává předpoklad k dosažení vyšší ceny a uspokojení zajištěného věřitele. Soud proto rozhodl tak, že povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou v souladu s § 295 odst. 3 IZ.

Poučení:

Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze žadatel.

Odvolání se podává do 15 dnů ode doručení tohoto usnesení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.

Plzeň 6. února 2018

Mgr. Ivana Žánová v. r. samosoudkyně

Shodu s prvpisem potvrzuje Lucie Ježková.