KSPL 65 INS 26876/2014-A-4
KSPL 65 INS 26876/2014-A-4

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v insolvenční věci dlužníka:Václav anonymizovano , anonymizovano , bytem Krásné údolí 277, Hranice, a dlužníka: Kamila Hroudová, r. č. 736105/2446, bytem Krásné údolí 277 Hranice, o návrhu exekutora -JUDr. Jan Bohutínský, soudní exekutor, Exekutorský úřad Trutnov, Ječná 479, Trutnov, na vydání předběžného opatření,

takto:

I. Nařizuje se předběžné opatření, jímž se soudnímu exekutorovi JUDr. Janu Bohutínskému, Exekutorský úřad Trutnov, umožňuje provést dražbu nemovitých věcí povinného-dlužníků, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Karlovarský kraj-KP Cheb, pro obec Hranice, k. ú. Hranice u Aše, na LV č. 305, a to: st. č. 264 o výměře 241 m2-zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba : Hranice, č. p. 277, rod. dům, stavba stojí na pozemku p. č. 264, dále st. č. 1679 o výměře 198 m2-trvalý travní porost a st. č. 1680 o výměře 108 m2-zahrada, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením těchto nemovitých věcí povinného byl po zaplacení nejvyššího podání vydražitelem, popř. předražitelem a po vydání rozhodnutí o vydání vymoženého plnění po odečtení nákladů exekuce k dispozici insolvenčnímu správci v insolevnčním řízení vedením u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 65 INS 26876/2014.

Odůvodnění

Dne 3. 10. 2014 byl ze strany insolvenčních dlužníků podán společný návrh manželů na povolení oddlužení, na základě kterého byla tentýž den zveřejněna v insolvenčním rejstříku vyhláška o zahájení insolvenčního řízení č. j.-A-2, se kterou zákon spojuje účinky zahájeného řízení.

Ve věci dlužníků bylo zjištěno, že od od 30. 5. 2014 jedná již o čtvrtý insolvenční návrh. První insolvenční řízení bylo zahájeno k návrhu dlužníků dne 30. 5. 2014. Insolvenční návrh byl dne 12. 6. 2014 soudem odmítnut. Druhý návrh byl podán dlužníky dne 18. 6. 2014. V uvedené věci podal exekutor JUDr. Jan Bohutínský dne 30. 6. 2014 návrh na vydání předběžného opatření stejného znění jako ve výroku tohoto usnesení, s odůvodněním, že insolvenční návrh ze strany dlužníků byl podán jeden den po vydání usnesení o přibrání znalce k ocenění nemovitých věcí dlužníků. Dne 25. 6. 2014 bylo soudem insolvenční řízení zastaveno a návrh na vydání předběžného opatření byl zamítnut. Návrh byl zamítnut, neboť byl podán ve věci, která byla pro litispendenci zastavena. Třetí insolvenční návrh podali dlužníci dne 2. 7. 2014. Dne 4. 7. 2014 podal stejný exekutor návrh na vydání shodného předběžného opatření, neboť insolvenční návrh ze strany dlužníků byl podán bezprostředně poté, co byli dlužníci obesláni a seznámeni se svolaným místním šetřením (14. 7. 2014) ohledně nemovitostí dlužníků. Insolvenční řízení v této věci bylo dne 7. 7. 2014 zastaveno z důvodů existence překážky zahájeného řízení. Dne 8. 7. 2014 bylo soudem vydáno usnesení, kterým byl návrh na vydání předběžného opatření zamítnut, neboť v době rozhodování bylo již rozhodnuto o zastavení tohoto insolvenčního řízení, takže v daný okamžik nebylo žádného insolvenčního návrhu, o kterém by mohlo být jednáno. Již v tomto usnesení soud píše, že soudním exekutorem popsaný stav shledává zcela správným a zcela se ztotožňuje s jeho právním názorem.

Dne 6. 10. 2014 podal soudní exekutor JUDr. Jan Bohutínský tedy již třetí, obsahově shodný návrh na vydání předběžného opatření (viz výrok usnesení). Uzpozorňuje, že dne 13. 3. 2014 byl exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného Česká kreditní, a.s, čímž bylo zahájeno exekuční řízení proti povinným-dlužníkům. V průběhu exekuce byl vydán mimo jiné i exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí povinného, který nabyl právní moci dne 24. 5. 2014. Soudní exekutor vydal dne 2. 9. 2014 usnesení o nařízení dražebního jednání a dražební jednání nařídil na 7. 10. 2014, Dne 3. 10. 2014, tedy čtyři dny před nařízenou dražbou, podali povinní další, jak již bylo uvedeno shora, již čtvrtý, insolvenční návrh. Insolvenční soud proto zahájil další insolvenční řízení. S ohledem na krátký časový úsek a dále na opakované insolvenční návrhy povinných, je exekutor přesvědčen, že se jedná o další pokus dlužníků oddálit provedení exekuce a vyhnout se dražbě jejich nemovitých věcí.

Podle § 82 odst. 2 písmeno b) IZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písmeno b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle § 109 odst. 1 písmeno c) IZ se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuce, která by postihovala majetek dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

Soud s ohledem na shora uvedené dospěl k závěru, že návrhu na vydání předběžného opatření, který podal exekutor JUDr. Jan Bohutínský nutno vyhovět, neboť jsou splněny podmínky ustanovení § 82 odst. 2 pímeno b) IZ. Soud se zcela ztotožňuje s názorem exekutora, jednání dlužníků považuje za obstruční a zneužívající institutu insolvenčního zákona, což v důsledku neznamená nic jiného než opakované znemožňování uspokojení společných zájmů even. věřitelů. Dlužníci opakovaně podávají insolvenční návrhy, patrně s vědomím účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, a to vždy v souvislosti s úkonem exekutora vedoucímu k provedení dražby jejich nemovitostí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Krajský soud v Plzni dne 06. 10. 2014

Mgr. Ivana Žánová, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Denisa Fialová