KSPL 65 INS 26634/2015-A-14
KSPL 65 INS 26634/2015-A-14

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl asistentkou soudce Mgr. Ivetou Bártovou v insolvenční věci dlužníka: KABELOVNA KABEX a.s., IČ: 25208721, se sídlem Politických vězňů 84, 345 62 Holýšov, o insolvenčním návrhu vě řitele: Stolárna Santo a. s., IČ: 26844397, se sídlem Družstevní 405, 753 01 Hranice, za účasti dalšího věřitele: Vila Koliba s. r. o, se sídlem v Bratislavě, Mestská 7, Slovenská republika, ohledně návrhu na vydání předběžného opatření,

takto:

I. Návrh dlužníka na vydání předběžného opatření, kte rým by soud a) zrušil veškeré účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, b) kterým by soud uložil společnosti Stolárna Santo a.s, složit do úschovy soudu finanční jistotu ve výši 500.000,-Kč a c) kte rým by soud uložil společnosti Vila Koliba s. r. o složit do úschovy soudu finanční jistotu 500.000,-Kč, se zamítá.

Od ůvo d ně n í:

Insolvenčním návrhem podaným dne 23. 10. 2015 se věřitel domáhal vydání rozhodnutí o dlužníkově úpadku a prohlášení konkursu na jeho majetek. Věřitel v insolvenčním návrhu uvedl, že má za dlužníkem splatnou a neuhrazenou pohledávku ve výši 484.703,01 Kč, skládající se z jistiny 466.737,-Kč a úroku z prodlení 17.966,01 Kč. Právním důvodem vzniku této pohledávky je dle věřitele objednávka č. 152100117, na základě které věřitel dlužníkovi dodal objednané zboží a vystavil mu fakturu č. F20150043 znějící na částku 616.737,-Kč se splatností 9. 4. 2015. Na úhradu této částky obdržel věřitel od dlužníka toliko platbu ve výši 150.000,-Kč (dne 15. 6. 2015), zbývající část pohledávky zůstala neuhrazená. Mezi další věřitele, vůči kterým má dlužník závazky po splatnosti delší než 3 měsíce, podle navrhujícího věřitele patří například společnost SATHURN metals s.r.o., IČ 26375419, se sídlem Houškova 528/29, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, která má mít za dlužníkem pohledávku v posledně známé výši 1,700.000,-Kč, se splatností v květnu 2015. Dalším příkladmo uvedeným věřitelem má být dle navrhovatele společnost C.S.CARGO Air-Sea, s.r.o., IČ 26688077, se sídlem Na Radosti 399, Zličín, 155 21 Praha 5, s pohledávkou v poslední známé výši 300.000,-Kč, která má mít splatnost rovněž v květnu 2015. U dalších dvou domnělých věřitelů dlužníka, které navrhovatel v návrhu zmiňuje, není splatnost závazků vypsána vůbec. Na základě v návrhu tvrzených skutečností se věřitel domáhal vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek.

Dne 27. 10. 2015 obdržel zdejší soud vyjádření dlužníka k insolvenčnímu návrhu věřitele, ve kterém žádal o odmítnutí návrhu pro zjevnou bezdůvodnost a také o vydání předběžného opatření, kterým by soud, do té doby, než bude rozhodnuto o neopodstatněnosti insolvenčního návrhu, zrušil veškeré účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Dlužník uvedl, že insolvenční návrh byl podán věřitelem ve zlém úmyslu činit na dlužníka nátlak, neboť dlužník se nenachází v úpadku, a to ani v hrozícím úpadku.

Dne 27. 10. 2015 vydal Krajský soud v Plzni usnesení č. j.-A-7, kterým insolvenční návrh věřitele Stolárna Santo a.s, IČ: 2680440397, odmítl. Soud své rozhodnutí odůvodnil tak, že v posuzované věci navrhovatel nedostatečně tvrdil a nedostatečně doložil mnohost dlužníkových věřitelů s neplněnými pohledávkami po splatnosti. V insolvenčním návrhu sice konkretizoval domnělé další věřitele co do názvu, identifikačního čísla a sídla, zcela nepřesně a nedostatečně se však vyjádřil k závazkům, které má dlužník u těchto věřitelů mít-uvedl jen přibližnou jejich výši a velmi nedostatečný časový údaj o splatnosti závazků ( květen 2015 ). V přílohách, které byly k insolvenčnímu návrhu připojeny, pak navrhující věřitel nedoložil tvrzené pohledávky dalších věřitelů žádnými relevantními listinnými důkazy. Tvrzení obsažená v návrhu tak nebylo možné verifikovat a v důsledku toho není možné za této situace vydat rozhodnutí o dlužníkově úpadku, jelikož nejsou naplněny podmínky § 3 IZ. Insolvenční návrh trpí vadami, pro které jej nelze projednat a v řízení nelze pokračovat.

Podle § 142 IZ jinými rozhodnutími o insolvenčním návrhu jsou a) odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady nebo pro zjevnou bezdůvodnost, b) zastavení řízení pro nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit, nebo pro zpětvzetí insolvenčního návrhu, c) zamítnutí insolvenčního návrhu.

Podle § 146 odst. 1) IZ účinností rozhodnutí podle § 142 zanikají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření. Odůvodňují-li to okolnosti případu, může insolvenční soud určit, že účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření zaniknou až právní mocí rozhodnutí.

Usnesením ze dne 30. 10. 2015,-A-10 tento soud návrh na vydání původního předběžného opatření zamítl s následujícím odůvodněním. Ve smyslu shora uvedených zákonných ustanovení zanikají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení již účinností rozhodnutí soudu dle § 142 IZ, v daném případě rozhodnutím o odmítnutí návrhu ze dne 27. 10. 2015. Účinky vyvolané insolvenčním návrhem společnosti Stolárna Santo a.s, spojeným s návrhem na prohlášení konkurzu na majetek dlužníka, tedy pominuly již okamžikem, kdy bylo usnesení vyhlášeno, resp. zveřejněno v insolvenčním rejstříku. Tímto okamžikem také insolvenční řízení skončilo. Z uvedených důvodů tak již není na místě vydávat předběžné opatření o obsahu, jaký navrhoval dlužník, resp. společnost KABELOVNA KABEX a.s.

Dne 29. 10. 2015 přistoupil do řízení ve smyslu § 107 IZ další navrhovatel, a to Vila Koliba s. r. o, se sídlem v Bratislavě.

Dne 3. 11. 2015 podal nově přistupivší věřitel odvolání do rozhodnutí tohoto soudu č. j. 65 INS 26634/2015-A-7 ze dne 27. 10. 2015 odvolání (odmítnutí návrhu).

Dne 11. 12. 2015 podal dlužník opětovně návrh na vydání předběžného opatření, kterým by soud zrušil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a nařídil oběma věřitelům, aby složili do úschovy soudu každý finanční částku 500.000,-Kč. Dlužník je přesvědčen, že rozhodnutí soudu o odmítnutí návrhu bude pravomocně odmítnuto a fakt, že insolvenční řízení stále běží poškozuje zájmy dlužníka a způsobuje mu škodu. Dle dlužníka jednají oba věřitelé šikanózně a brání se jakémukoli mimosoudnímu jednání.

Soud znovu opakuje, že v daném případě nejsou dány podmínky pro vyhovění návrhu na vydání PO, neboť pro případy uvedené v § 142 písmeno a) IZ, tedy i pro případ odmítnutí insolvenčního návrhu, jak se stalo v tomto řízení, platí, že se jimi insolvenční řízení končí. Na tom nic nemění ani skutečnost, že proti usnesení o odmítnutí návrhu byla podána odvolání. Nebylo totiž zdejším soudem rozhodnuto (ani v usnesení o odmítnutí návrhu ani samostatně) o tom, že by účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení zanikly až právní mocí rozhodnutí zdejšího soudu, kterým byl insolvenční návrh odmítnut. Soud neshledal takové okolnosti případu ve smyslu § 146 odst. 1) IZ věta druhá, kterým by účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení oddálil, a to až do okamžiku právní moci rozhodnutí o odmítnutí návrhu. V daném případě tedy vydáním rozhodnutí o odmítnutí návrhu účinky vzniklé ve smyslu § 109 IZ končí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 14. 12. 2015

Mgr. Ivana Žánová v.r. soudkyně

Za správnost: Martina Skalová