KSPL 65 INS 24970/2014-A-7
KSPL 65 INS 24970/2014-A-7

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem Mgr. Ivanou Žánovou v insolvenční věci dlužníka: Pavel Horáček, r. č. 760512/1832, bytem Aš, Jiráskova 388/10, o návrhu na vydání předběžného opatření,

takto:

I. Návrh na vydání předběžného opatření, kterým by insolvenční soud Ing. Mgr. Jiřímu Proškovi, soudnímu exekutorovi, se sídlem v Plzni, Rychtaříkova 1, umožnil provést dražbu níže uvedených nemovitostí povinného : nemovité věci nacházející se na katastrálním území Aš č. 600521 v katastru nemovitostí vedeném KP Cheb, na území obce Aš, na LV č. 6014-byt ve výlučném vlastnictví č. j. 2631/18, s podílem na společných částech domu a pozemku 6905/282345, nacházející se v budově Aš, č. p. 2630, 2631, LV 5944, byt. dům, na pozemku č. St. 4511/ na LV 5944 a aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitých věcí dlužníka byl po zaplacení nejvyššího podání vydražitelem, a po vydání rozhodnutí o zbytku výtěžku k dispozici insolvenčnímu správci v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KJSPL 65 INS 24970/2014 -A-2 po celou dobu tohoto insolvenčního řízení, se zamítá.

Odůvodnění: Dne 15. 9. 2014 byl ze strany dlužníka podán insolvenční návrh a tentýž den byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku vyhláška o zahájení insolvenčního řízení č. j.-A-2, se kterou zákon spojuje účinky zahájeného řízení.

Dne 19. 9. 2014 bylo zdejším soudem vydáno usnesení, kterým byl insolvenční návrh dlužníka odmítnut.

Dne 17. 9. 2014 podal Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor návrh na vydání předběžného opatření, citovaného ve výroku tohoto usnesení. Návrh byl odůvodněn tím, že dlužník opakovaně podal insolvenční návrh, s tím, že návrh pod shora uvedenou sp. značkou byl dán dne 15. 9. 2014, dnem před konáním dražby na jeho majetek. Tímto svým jednáním znemožňuje realizaci exekuce ve snaze vyhnout se dražbě předmětných nemovitostí. Z návrhu vyplývá, že dražba se měla konat dne 16. 9. 2014 v 11.00 hodin.

Podle § 82 odst. 2 písmeno b) IZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písmeno b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle § 109 odst. 1 písmeno c) IZ se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuce, která by postihovala majetek dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

Ačkoli soud shledal soudním exekutorem popsaný stav jako správný a zcela se ztotožňuje s jeho právním názorem, nelze však návrhu na vydání předběžného opatření vyhovět, neboť nejsou splněny podmínky ustanovení § 82 odst. 2 písmeno b) IZ. V době rozhodování o návrhu na vydání předběžného opatření bylo již rozhodnuto o odmítnutí insolvenčního návrhu, takže v daný okamžik není žádného insolvenčního návrhu, o kterém by mohlo být jednáno, neboť již pominuly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Na okraj soud podotýká, že mu byl návrh na vydání předběžného opatření předložen až dne 22. 9. 2014, kdy již dle exekutora měla dražba proběhnout. I do datové schránky byl návrh dodán až 17. 9. 2014, tedy den po dražbě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň.

Krajský soud v Plzni dne 22. 9. 2014

Mgr. Ivana Žánová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šárka Bezvodová