KSPL 65 INS 24819/2014-A-8
KSPL 65 INS 24819/2014-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Milan anonymizovano , anonymizovano , bytem Olešná 13, 332 04, Nezvěstice, a dlužnice: Stanislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Olešná 13, 332 04, Nezvěstice, o návrhu na vydání předběžného opatření,

takto:

Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že dražiteli EURODRAŽBY.CZ, a. s. se sídlem Čimická 780/61, Praha 8, PSČ 181 00, se umožňuje provádět již nařízenou veřejnou dražbu nedobrovolnou č.j. 410/2014-N s omezením, že výtěžek zpeněžení nelze vydat oprávněným osobám do právní moci rozhodnutí o insolvenčním návrhu v řízení vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. .

Odůvodnění:

Dne 12.9.2014 bylo na základě návrhu dlužníků zahájeno insolvenční řízení. Zahájení insolvenčního řízení oznámil téhož dne insolvenční soud v souladu s ust. § 101 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále jen IZ) vyhláškou č.j.-A-2 zveřejněnou v insolvenčním rejstříku.

Dlužníci podali insolvenční návrh poté, co bylo zahájeno řízení o nedobrovolné dražbě nemovitostí zajištěných zástavním právem ve prospěch navrhovatele předběžného opatření-České spořitelně, a.s., který osvědčil dražební vyhláškou dražebníka EURODRAŽBY.CZ, a.s. č. j. 410/2014-N, že dražba se má uskutečnit tne 18.9.2014. Jednalo se v pořadí již o třetí insolvenční návrh dlužníků (předchozí spisové značky byly KSPL 65 INS 864/2014 a KSPL 65 INS 12350/2014). Předchozí návrhy byly vždy pro nedostatky odmítány, tedy lze nabýt dojmu, že byly podávány účelově. Podáním insolvenčního návrhu, tak dlužníci sledují nepoctivý záměr, zmařit uspokojení věřitele resp. oddalovat je do nekonečna. Se shora uvedených důvodů má soud za osvědčené, že jednání dlužníků je účelné a účelné se jeví i samotné podání insolvenčního návrhu, přičemž pod sp. zn. 65 INS 12350/2014 se též navrhovatel předběžného opatření domáhal ze shodných důvodů předběžného opatření, avšak tento návrh byl zamítnut, neboť insolvenční řízení bylo skončeno rozhodnutím o odmítnutí insolvenčního návrhu). Podání insolvenčního návrhu má časovou souvislost s nařízenou dražbou, dlužníci takto jednají opakovaně (viz sp. zn. 65 INS 12350/2014).

Podle § 82 odst. 2 písmeno b) IZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písmeno b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle § 109 odst. 1 písmeno c) IZ se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuce, která by postihovala majetek dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

Soud shledal navrhovatelem předběžného opatření popsaný stav jako správný a zcela se ztotožňuje s jeho právním názorem. Soud má za to, že jsou dány podmínky uvedené v § 82 odst. 2 písm. b) IZ, a proto vydává toto předběžné opatření. Z uvedených skutečností vyplývá, že dlužníci opakovaným zahajováním insolvenčního řízení, za situace, kdy již probíhá exekuční řízení na její majetek, zneužívá v uvedených ustanoveních zmíněného účinku zahájení insolvenčního řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkům a navrhovateli předběžného opatření se však doručuje i zvlášť. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno účastníkovi zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 17. 09. 2014

JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Denisa Fialová