KSPL 65 INS 24436/2014-A-5
KSPL 65 INS 24436/2014-A-5

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v insolvenční věci dlužníka: Alena anonymizovano , r. č. 655813/0326, bytem Hněvice 58, Štětí 411 08, o návrhu na vydání předběžného opatření,

takto:

I. Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi Mgr. Martinu Svobodovi, Exekutorský úřad Teplice, se sídlem Husitská 692/3, Teplice, se umožňuje provést exekuci postihující majetek ve vlastnictví dlužníka: Aleny anonymizovano , anonymizovano , Hněvice 58, s tím, že výtěžek zpeněžení nelze vydat oprávněným osobám do právní moci rozhodnutí o insolvenčním návrhu v řízení vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn..

Odůvodnění:

Dne 8. 9. 2014 byl ze strany dlužníka podán insolvenční návrh a tentýž den byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku vyhláška o zahájení insolvenčního řízení č. j.-A-2, se kterou zákon spojuje účinky zahájeného řízení.

Dne 9. 9. 2014 podal Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor návrh na vydání předběžného opatření, citovaného ve výroku tohoto usnesení. Návrh byl odůvodněn tím, že dlužník opakovaně podává insolvenční návrhy-jde o řízení vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 79 INS 8857/2013, dále pak KSUL 79 INS 31762/2013 a KSUL 79 INS 7985/2013 a poslední pak návrh vedený pod touto spisovou značkou. Tímto svým jednáním znemožňuje realizaci exekuce ve snaze vyhnout se dražbě předmětných nemovitostí, která je nařízena na 09. 09. 2014. V průběhu exekuce, kterou exekutor proti dlužníkovi vede, bylo již opakovaně nařízeno dražební jednání, nejprve na den 02. 04. 2013, dále 12. 11. 2013 a 25. 03. 2014. Všechna uvedená dražební jednání byla odročena z důvodu dlužníkem podaného insolvenčního návrhu. Časové souvislosti mezi daty podání insolvenčních návrhů a termíny konání dražebního jednání v rámci exekučního řízení jsou zjevné. Přisvědčují ke zneužití institutu insolvenčního řízení pro zmaření dražebního jednání nařízeného v rámci exekuce. Navrhované předběžné opatření neodporuje společnému zájmu věřitelů, kterým je zájem na co nejvyšším a nejhospodárnějším uspokojení jejich pohledávek a na hospodárnosti insolvenčního řízení. Exekutor považuje insolvenční návrh dlužníka ze dne 08. 09. 2014 za ryze účelový, činěný s úmyslem již opakovaného zmaření dražby dne 09. 09. 2014.

Podle § 82 odst. 2 písmeno b) IZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písmeno b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle § 109 odst. 1 písmeno c) IZ se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuce, která by postihovala majetek dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

Soud shledal soudním exekutorem popsaný stav jako správný a zcela se ztotožňuje s jeho právním názorem. Z insolvenčního rejstříku bylo zjištěno, že dlužník podal dne 29. 03. 2013 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, přičemž tento návrh byl uvedeným soudem dne 10. 07. 2013 odmítnut, neboť dlužník k výzvě soudu návrh nedoplnil. Druhé insolvenční řízení ve věci Aleny anonymizovano bylo u Krajského soudu v Ústí nad Labem zahájeno dne 11. 11. 2013. Dne 11. 12. 2013 Alena anonymizovano vzala svůj návrh ze dne 11. 11. 2013 zpět s tím, že se rozhodla situaci řešit jiným způsobem. Řízení bylo dne 16. 12. 2013 zastaveno. Třetí insolvenční návrh podal dlužník ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 24. 03. 2013. I tento návrh vzala Alena anonymizovano dne 24. 04. 2014 zpět, opět s odůvodněním, že situaci bude řešit jiným způsobem. Zatím poslední návrh Aleny anonymizovano pochází z 08. 09. 2014, je s podivem, že tentokrát jej podala ke Krajskému soudu v Plzni. Z listin doložených exekutorem jednoznačně vyplývá, že insolvenční návrhy ze strany Aleny anonymizovano byly podávány vždy v reakci na nařízené dražební jednání ohledně nemovitostí v jejím vlastnictví. Soud má za to, že jsou dány podmínky uvedené v § 82 odst. 2 písm. b) IZ, a proto vydává toto předběžné opatření. Z uvedených skutečností vyplývá, že Alena anonymizovano opakovaným zahajováním insolvenčního řízení, za situace, kdy již probíhá exekuční řízení na její majetek, zneužívá v uvedených ustanoveních zmíněného účinku zahájení insolvenčního řízení.

Soud nerozhodl o povinnosti navrhovatele Mgr. Martina Svobody uhradit soudní poplatek, neboť má za to, že se na něho vztahuje osvobození od hrazení soudního poplatku dne § 11 odst. 2 písm. a) zákona o soudních poplatcích.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň.

Krajský soud v Plzni dne 09. 09. 2014

Mgr. Ivana Žánová, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Denisa Fialová