KSPL 65 INS 19306/2016-A-14
KSPL 65 INS 19306/2016-A-14

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v insolvenční věci dlužníka: Tomáše Krause, r. č. 871005/1944, bytem Cheb, Havlíčkova 2605/9, zahájené na návrh věřitele: ATTIC-N Reality s. r. o., IČ: 25689703, Radlická 832/38, Praha 5- Smíchov, zast. Mgr. Janem Blažkem, advokátem v Plzni, Riegrova 223/20, o odvolání věřitele-navrhovatele proti rozhodnutí vyšší soudní úřednice Kristiny Boučkové ze dne 5. 9. 2016, sp. zn. KSPL 65 INS 19306/2016-A9,

takto: I. Rozhodnutí Krajského soudu v Plzni sp. zn. KSPL 65 INS 1936/2016-A-9 ze dne 5. 9. 2016, se zrušuje. II. Insolvenční návrh se neodmítá.

Odůvodnění:

Dne 5. 9. 2016 vydala v záhlaví rozhodnutí uvedená vyšší soudní úřednice usnesení, citované ve výroku č. I tohoto usnesení, kterým bylo rozhodnuto o odmítnutí insolvenčního návrhu věřitele-navrhovatele dle § 128 odst. 1 insolvenčního zákona. Vyšší soudní úřednice dospěla k závěru, že v dané věci věřitel řádně nevylíčil rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka, neboť tvrzení týkající se mnohosti věřitelů nekonkretizoval.

Navrhovateli bylo usnesení doručeno dne 6. 9. 2016.

Dne 7. 9. 2016 bylo navrhovatelem podáno odvolání proti shora uvedenému rozhodnutí VSÚ, ve kterém doplnil důkazy potvrzující úpadek dlužníka o výpis z centrální evidence exekucí, jímž bylo osvědčeno, že pohledávky dalších věřitelů, uvedených v insolvenčním návrhu, dosud existují a tedy nebyly uspokojeny.

Podle § 210a občanského soudního řádu usnesení o povinnosti zaplatit soudní poplatek nebo usnesení, z něhož nenabyla dosud práva osoba jiná než odvolatel, nebo usnesení, kterým bylo uloženo pořádkové opatření, nebo usnesení o odmítnutí žaloby, popřípadě jiného návrhu na zahájení řízení, nebo usnesení o odmítnutí odvolání, nebo rozhodnutí vydané podle části šesté, anebo usnesení o předběžném opatření podle § 76a, může k odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v plném rozsahu vyhoví.

Navrhovatel podal ve smyslu shora uvedeného ustanovení včas odvolání proti odmítnutí insolvenčního návrhu ze strany vyšší soudní úřednice, ve kterém doplnil důkazy osvědčující mnohost věřitelů na straně dlužníka a tedy osvědčil úpadek dlužníka. Z uvedených důvodů soud prvního stupně dle § 210a) o .s .ř rozhodnutí ze dne 5. 9. 2016 zrušil a rozhodl, že se insolvenční návrh neodmítá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Plzni dne 6. 10. 2016 Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v.r. Bc. Jiřina Šandorová samosoudkyně isir.justi ce.cz