KSPL 65 INS 15708/2015-B-21
KSPL 65 INS 15708/2015-B-21

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v insolvenční věci dlužníka: Jiří Lasák, r. ě. 760510/2179, bytem Švabínská 204. Zbiroh, t a k t o: Výrok č. II v usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 10. 5. 2016 č. j. 65 INS 15708/2015-B-18 se mění takto: Soud s c h v a l u j e odměnu insolvenční ho správce ve výši 54.450, Kč včetně daně z přidané hodnoty a hotových výdajů.

Odůvodnění

Usnesením ze dne 29. 07. 2015. č. j. KSPL 65 INS 15708/2015-A-8 rozhodl soud o úpadku dlužníka a povolil řešení úpadku oddlužením. Usnesením ze dne 7. 10. 2015 č. j. 65 INS 15708/2015 B-9 bylo rozhodnuto o neschválení oddlužení dlužníka s tím, že úpadek dlužníka bude řešen konkurzem, který bude projednáván jako nepatrný. Dne 14. 3. 2016 zaslal insolevnční správce aktualizovanou konečnou zprávu s vyúčtováním své odměny.

Dne 10. 5. 2016 vydal soud ve výroku citované rozhodnutí, kterým schválil jednak konečnou zprávu předloženou insolvenčním správcem ze dne 14. 3. 2016, dále zrušil konkurz prohlášený na majetek dlužníka a nakonec schválil i odměnu insolvenčního správce. Odměnu insolvenčního správce schválil ve výši 54.450,-Kč, přičemž současně uvedl, že ze státních prostředků bude vyplaceno jen 50.000,-Kč ve smyslu § 38 IZ.

Dne 12. 5. 2016 sdělil písemně insolvenční správce soudu, že se vzdává práva na odvolání proti výroku č. II v usnesení a zároveň sdělil Číslo účtu. na která má být částka 50.000,-Kč ze strany soudu poukázána.

Stejného dne podal insolvenční správce proti výroku č. II v citovaném rozhodnutí odvoláni, ve kterém současně uvedl, že své zpětvzetí práva na odvolání bere zpět. Navrhl, aby soud postupoval tak, že výrok č. II ve výroku citovaném usnesení ohledně odměny IS autoremedurou změní.

V odvolání IS uvedl, že má jakožto plátce DPH nárok i na výplatu částky DPII ze státních prostředků, neboť v opačném případě by byl oproti neplátcům znevýhodněn. Kdyby měl obdržet ze státních prostředků pouze 50.000,-Kč, tak jak je uvedeno v § 38 IZ, pak by jeho odměna Činila namísto 45.000,-Kč. pouze 41.322.-Kč. IS poukázal na rozhodnutí VS v Praze. 3 VSPH 381/2015.

Podle § 2I0a o. s. ř. usnesení o povinnosti zaplatit soudní poplatek nebo usnesení, z něhož nenabyla dosud práva osoba jiná než odvolatel, nebo usnesení, kterým bylo uloženo pořádkové opatření, nebo usnesení o odmítnutí žaloby, popřípadě jiného návrhu na zahájení isir.justi ce.cz

řízení, nebo usnesení o odmítnutí odvolání, nebo rozhodnutí vydané podle části šesté anebo usnesení o předběžném opatření podle § 76a, může k odvolání změnit přímo soud prvého stupně, pokud odvolán v celém rozsahu vyhoví.

Podle § 41a odst. 4 o. s. ř. úkon může být odvolán, jen jestliže jeho odvolání dojde soudu nejpozději současně s tímto úkonem.

V daném případě soud nejdříve řešil otázku vzdání se práva na odvolání, které insolvenční správce soudu zaslal prostřednictvím datové schránky dne 12. 5. 2016 v 14.55 hodin v kontextu s odvoláním tohoto úkonu spojeným s odvoláním do výroku č. II ve výroku tohoto usnesení citovaného rozhodnutí, které bylo zasláno formou datových schránek IS dne 12. 5. 2016 v 17. 08 hodin.

Dle judikatury Nejvyššího soudu ČR v případě písemného úkonu přichází v úvahu jeho odvolání nejpozději do okamžiku, kdy tento dojde soudu. Rozhodujícím může přitom být s přihlédnutím k okolnostem i přesný okamžik doručení úkonu. Pokud například účastník doručil osobně na podatelnu soudu tentýž den zpětvzetí žaloby a o hodinu později i odvolání tohoto úkonu, považuje NS již odvolání za neúčinné (30 Cdo 4822/2007, SR 2/2011 s. 53). Naopak v případě doručování poštou je dle NS k výkladu § 41a odst. 4 o. s. ř přistupovat extenzivněji a přijmout stejný den doručení obou písemností jako dostačující. V daném případě došlo k doručení obou podání formou datové schránky, což uvedená judikatura neřeší. Pokud je doručováno formou datových schránek, je de facto nemožné a nelogické, aby obě podání došla soudu současně. Zřejmě by tedy mělo být postupováno striktně dle času, a to tak, že by druhé podání mělo být s ohledem na pozdější Čas pojato jako neúčinné a odvolání by mělo být následně odmítnuto nadřízeným orgánem.

Nicméně soud. i s ohledem na skutečnost, že považuje odvolání IS jako takové obsahově za správné, postupoval benevolentněji a extenzivněji k výkladu § 41a odst. 4 o. s. ř. a vzal v daném případě stejný den doručení obou písemností jako dostačující.

Pokud jde o otázku výše odměny pro IS ze státních prostředku, odkazuje insolvenční soud na insolvenčním správcem uvedené rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 VSPH 381/2015 ze dne 19. 1. 2016. se kterým se zcela ztotožňuje. Limit uvedený v § 38 odst. 2 IZ se týká pouze odměny insolvenčního správce a nezahrnuje DPH. Insolvenčního správce nelze trestat za to, že je plátcem DPH, neboť by byl znevýhodněn, a při odměně 45.000,-Kč by při výplatě z prostředků státu v limitu 50.000.-Kč fakticky obdržel odměnu pouze 41.322,-Kč oproti insolvenčnímu správci, který plátcem DPH není a kterému by proto byla vyplacena odměna z prostředků státu v přisouzené výši. Stát o vyplacenou DPH navíc ani nepřijde, neboť mu tuto částku podle zvláštních předpisů vrátí.

Z uvedených důvodů soud své rozhodnutí ze dne 10. 5. 2016 ve výroku č. II změnil a schválil odměnu pro IS ve výši 54.450,-Kč. která bude zcela hrazena ze státních prostředků.

Poučení: Proti tomuto usneseni mohou podat odvolání dlužník, insolvenční správce, věřitelé, příp. státní zastupitelství, pokud vstoupilo do řízení, a to pouze ohledně výše přiznané odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto

usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

Odvolání sc podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Krajský soud v Plzni dne 16. 5. 2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v.r. Bc. Jiřina Šandorová samosoudkyně