KSPL 65 INS 14654/2015-B-17
KSPL 65 INS 14654/2015-B-17

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou, v insolvenční věci dlužníků: Jaroslav Lepší, r. č. 641023/1839, Pavlína Lepší, r. č. 675123/1817, oba bytem v Přešticích, Gagarinova 136, k insolvenčním návrhu dlužníků, o žádosti žadatele: Jiřího Moravce, jednatele společnosti RISK GROUP s. r. o, IČ: 02191261, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Soud p o vo l u j e na žádost žadatele-Jiřího Moravce-jednatele společnosti RISK GROUP s. r. o, ze dne 6. 9. 2016, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou, a to za předpokladu, že bude uhrazena na účet majetkové podstaty dlužníků kupní cena 3.000.000,-Kč.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 6. 9. 2016 požádal Jiří Moravec z pozice jednatele společnosti RISK GROUP s. r. o, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou. Ve své žádosti uvedl, že společnost, jejímž jediným 100% vlastníkem je syn dlužníků Tomáše Lepší, a současně tento syn, mají zájem o koupi nemovitosti, která je zapsána v majetkové podstatě dlužníků.

Insolvenční správkyně uvedla ve svém přípise ze dne 21 9. 2016, že nevidí důvod, proč by nemohlo být žádosti navrhovatele vyhověno, pokud bude uhrazena kupní cena ve výši 3.000.000,-Kč, která byla navržena. S tímto postupem vyslovil souhlas i zajištěný věřitel. Není však zatím zřejmé, zda a kdy má být kupní cena uhrazena.

Podle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.; o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odst. 3 na návrh mimo jiné i osob blízkých dlužníku a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. isir.justi ce.cz -pokračování-2

V daném případě soud posoudil odůvodněnost žádosti žadatele a rovněž efektivitu a přínos navrhovaného postupu z hlediska uspokojení věřitelů a rozhodl tak, že povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou, a to za uvedených podmínek.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze žadatel.

Odvolání se podává do 15 dnů ode doručení tohoto usnesení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.

Krajský soud v Plzni dne 23. 9. 2016

Mgr. Ivana Žánová, v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Bc. Jiřina Šandorová