KSPL 65 INS 1231/2016-B-26
KSPL 65 INS 1231/2016-B-26

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v insolvenční věci dlužníků: Luboš Rapant, r. č.: 610905/0343, bytem Májová 1157, 363 01 Ostrov a Marie Rapantová, r. č.: 695411/1890, bytem Májová 1157, 363 01 Ostrov,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Plzni, č. j. KSPL 65 INS 1231/2016-B-23, ze dne 28. 11. 2017, kterým soud rozhodl o zrušení konkursu na majetek dlužníků po splnění rozvrhového usnesení, s e z r u š u j e .

II. Soud bere na vědomí splnění oddlužení v insolvenční věci dlužníka.

III. Soud zprošťuje společnost Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, funkce insolvenčního správce.

IV. Soud přiznává dlužníkovi osvobození od placení pohledávek v rozsahu uvedeném v ust. § 414 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodněn í:

Usnesením č. j.-B-23 ze dne 28. 11. 2017 soud zrušil konkurs na majetek dlužníků po splnění rozvrhového usnesení. V insolvenčním řízení dlužníků ovšem bylo usnesením č. j.-B-6 ze dne 19. 5. 2016 schváleno oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Dne 24. 4. 2017 insolvenční správce předložil soudu konečnou zprávu o zpeněžování majetkové podstaty. Tato konečná zpráva pak byla usnesením č. j.-B-20 ze dne 25. 8. 2017 schválena. S ohledem na to, že v daném řízení byl úpadek dlužníků řešen oddlužením ve formě zpeněžování majetkové podstaty, není možné, aby mohl být zrušen konkurs na majetek dlužníků, když soud konkurs na majetek dlužníků vůbec neprohlásil. K vydání chybného usnesení došlo pouze administrativním pochybení, a proto soud vzniklou chybu napravil a usnesení o zrušení konkursu ze dne 28. 11. 2017 (č. l. B-23) výrokem I. zrušil.

Podáním doručeným dne 20. 11. 2017 insolvenční správce sdělil soudu, že splnil rozvrhové usnesení a věřitelům rozeslal příslušné částky. Zjištěné nezajištěné pohledávky se prostřednictvím zpeněžení majetkové podstaty podařilo uspokojit v míře 64 % (blíže viz rozvrhové usnesení č. j.-B-21 ze dne 9. 10. 2017), tedy v míře přesahující zákonem stanovenou hranici minimálního uspokojení nezajištěných pohledávek isir.justi ce.cz v oddlužení. Z výtěžku zpeněžení byla rovněž vyplacena odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčnímu správci viz usnesení č. j.-B-20 ze dne 25. 8. 2017).

Podle ust. § 413 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ) splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné; právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí. Současně insolvenční soud rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

S ohledem na skutečnost, že dlužník uspokojil více než zákonem požadovaných 30 % pohledávek přihlášených nezajištěných věřitelů, má soud za to, že je oddlužení splněno. Soud proto postupoval podle § 413 IZ a splnění oddlužení vzal na vědomí a zprostil jej funkce.

Podle ust. § 414 odst. 1 IZ jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá soud usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny.

Vzhledem k tomu, že všechny přihlášené pohledávky byly v průběhu řízení uhrazeny ve výši 64 %, lze konstatovat, že dlužník splnil řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. Soud tedy postupoval v souladu s ust. § 414 odst. 1 IZ a osvobodil jej od placení pohledávek v rozsahu dle ust. § 414 IZ.

Poučení: Proti výroku II. tohoto usnesení není odvolání přípustné.

Proti výroku I., III. a IV. tohoto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dní k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Odvolání proti výroku V. tohoto usnesení je oprávněn podat odvolání pouze věřitel, jehož pohledávka vůči dlužníku nebyla v insolvenčním řízení zcela uspokojena (ust. § 416 odst. 2 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 12. 12. 2017

Mgr. Ivana Žánová, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Lucie Ježková

2