KSPL 65 INS 10217/2015-B-14
KSPL 65 INS 10217/2015-B-14

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v insolvenční věci dlužníka: Ludmila anonymizovano , anonymizovano , a Miroslav anonymizovano , anonymizovano , IČO 76180981, oba bytem Politických vězňů 75, 345 62, Holýšov, o návrhu Pavla anonymizovano , nar. 30. 7. 1985, bytem Politických vězňů 75, 345 62 Holýšov, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Soud p o v o l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou, ve vztahu k Pavlu anonymizovano , nar. 30. 7. 1985, trvale bytem Politických vězňů 75, 345 62 Holýšov, a k majetku specifikovanému pod položkou n2, tj. pozemku parc. č. St. 42, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 30 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, zem. stavba, zapsáno v KN vedeném KÚ pro Plzeňský kraj, k. p. Domažlice, k. ú Holýšov, obec Holýšov, LV č. 3049.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 6. 9. 2015 požádal ve výroku uvedený navrhovatel o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou a povolení odkupu nemovitosti ve vlastnictví dlužníka. Navrhovatel je synem dlužnice Ludmily anonymizovano . Dne 18. 12. 2015 bylo vydáno usnesení, ktertým soud povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z MP osobě blízké, a to Pavlu anonymizovano , přičemž se jednalo se o nemovitost zapsanou v soupisu majetkové podstaty pod č. 1: pozemek st. p. č. 85, jehož součástí je rodinný dům č. p. 75, obec Holýšov, k. ú. Holýšov. S návrhem vyslovili souhlas jak oba zajištění věřitelé, tak insolvenční správce. Prvý zajištěný věřitel určil v pokynu ke zpeněžení konkrétní podmínky prodeje, se kterým všechny zmíněné subjekty vyslovily souhlas (č.l. B- 8). V usnesení byly opomenuty nemovitosti uvedené v MP pod položkou n2, specifikované ve výroku tohoto usnesení. O této skutečnosti písemně informovala dne 18. 12. 2016 insolvenční správkyně soud a požádala o vydání dalšího usnesení, aby mohlo dojít ke vkladu vlastniuckého práva příslušným katastrálním úřadem.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenčního zákona (dále jen IZ ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 isir.justi ce.cz a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Soud vzal v úvahu relevantní skutečnosti daného případu, obsah původního návrhu syna dlužnice i stanoviska věřitelů a insolvenčního správce, a dospěl i ve vztahu k dalším nemovitostem ke shodnému závěru, že jsou dány podmínky pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu § 295 odst. 3 IZ, resp. že takovému závěru žádná důležitá okolnost nebrání.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (ust. § 91 IZ).

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ke zdejšímu soudu námitky do 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb.). V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O těchto námitkách rozhodne samosoudce, který vydané rozhodnutí bez jednání potvrdí nebo změní.

Krajský soud v Plzni dne 4. 1. 2017

Mgr. Ivana Žánová, v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení:Jana Říhová