KSPL 58 INS 8660/2017
č. 1. KSPL 58 INS 8660/2017 1 VSPH 17790017-qu

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Karety v insolvenční věcí dlužníce: Nikola anonymizovano , anonymizovano , bytem Modenská 293/18, 360 07 Karlovy Vary, 0 odvolání dlužníce proti usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. KSPL 58 INS 8660/2017wB-6 ze dne 20. září 2017 takto:

Usnesení Krajského soudu vPlzni č. j. KSPL 58 INS 8660/2017 B 6 ze dne 20. září 2017 se v bodě II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění: l. Krajský soud vPlzni usnesením ze dne 20. 9. 2017 vbodu l. výroku schválil oddlužení Nikoly anonymizovano (dále jen dlužníce) splátkovým kalendářem, v bodě u. výroku nevyhověl návrhu dlužníce na nižší měsíční splátku a uložil jí, aby po dobu následujících pěti let od zaplacení první splátky nebo do úplného uspokojení pohledávek platila věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce ze všech svých příjmů, které získá po schválení oddlužení, zabavitelnou částku ve stejném rozsahu, v jakém z ní mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. V bodech Ill. až VII. výroku pak soud určil výši odměny insolvenčního správce a jeho povinnosti, plátce mzdy dlužníce, dlužnice a věřitelů související s vedením insolvenčního řízení. Vbodu VIII. výroku pak uvedl, že vokamžiku vydání tohoto usnesení je insolvenčním správcem společnost CURATORES, v. 0. S. (dále též správce).

2. V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 2. 6. 2017 (č. d. A 8) zjistil úpadek dlužníce a povolil jeho řešení oddlužením. Do insolvenčního řízení devět věřitelů přihlásili nezajištěné pohledávky v celkové výši 331.411,07 Kč. Dlužnice je svobodná, nemá žádnou vyživovací povinnost. Její současné příjmy tvoří mzda ve výši 17 000 Kč měsíčně. Dlužnice požádala o nižší měsíční splátky, konkrétně pak v takové výši, aby vprůběhu 60 splátek v rámci oddlužení byla schopna zaplatit 100 % nezajištěných pohledávek. jako důvod uvedla, že má vysoké náklady na bydlení ve výši 6 000 Kč, 3 000 Kč za stravu

Shodu S prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

1 VOILL u 17; AULI a 3 500 Kč na dojíždění do zaměstnání a že tyto náklady převyšují nezabavitelné minimum. V rámci přezkumného jednání pak doplnila, že obývá spolu s matkou rodinný dům, v němž má svůj byt a že na domě probíhá rekonstrukce. Soud žádosti dlužnice nevyhověl S tim, že dlužnice sice bude schopna splatit své nezajištěné závazky za dobu kratší než 60 měsíců, nicméně to bez dalšího není důvodem pro snížení měsíčních splátek. Soud prvního stupně neshledal opodstatněným důvodem ani dlužnicí uvedené výdaje, protože nemá žádné nestandardní sociální potřeby či zdravotní omezení. Nadto náklady na dojíždění považuje soud za nadnesené, když vzdálenost mezi bydlištěm dlužnice v Ostrově a jejím zaměstnáním je přibližně 12 km, při průměrné spotřebě auta 7 litrů/ 100 km a cenné pohonných hmot 30 Kč/km by vynaložená částka měla být při dojíždění 21 dní v měsíci pouze 1 060 Kč. Mezi uvedenými místy navíc jezdí pravidelná autobusová linka. Výdaje na bydlení i stravu pak jsou obvyklé náklady. Rovněž nelze na úkor věřitelů snížit splátky z důvodu probíhající rekonstrukce domu, aniž by bylo zjevné, jaký vliv má probíhající rekonstrukce na výši splátek dlužnice.

3. Proti bodu ll. výroku se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby jej odvolací soud změnil tak, že se jí měsíční splátky snižují na 6 630 Kč. Argumentovala tím, že má vysoké náklady na dopravu do zaměstnání. Soud prvního stupně při svých výpočtech uvedl průměrnou spotřebu běžného vozidla, dlužnice se však dopravuje autem své matky, které je z roku 2003 a toto má díky svému stáří vyšší než průměrnou spotřebu. Auto navíc kromě pracovních dní využívá i o víkendech, kdy se dopravuje do zaměstnání z důvodu přesčasů, bez kterých by nebyla schopna 100 % nezajištěných pohledávek uhradit. Vysoké náklady má rovněž na bydlení, když musí ročně uhradit 20 000 Kč za uhlí a 8 000 Kč za dřevo.

4. Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (ust. $ 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona), přezkoumal usnesení soudu prvního stupně podle ust. Š 212 o. s. ř. a neshledal odvolání dlužnice důvodným.

5. Podle ust. Š 398 odst. 3 insolvenčního zákona při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu pěti let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Tuto částku rozvrhne dlužník prostřednictvím insolvenčního správce mezi nezajištěné věřitele podle poměru jejich pohledávek způsobem určeným v rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení. Zajištění věřitelé se uspokojí jen z výtěžku zpeněžení zajištění; při tomto zpeněžení se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu.

6. Podle ust. Š 391 odst. 2 insolvenčního zákona dlužník, který navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře, může vnávrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek. V takovém případě musí v návrhu na povolení oddlužení uvést také výši navrhovaných měsíčních splátek nebo způsob jejich určení a vysvětlit důvody, které vedly kjeho úpadku. Ust. Š 395 tím není dotčeno. Podle ust. Š 391 odst. 3 insolvenčního zákona návrh na povolení oddlužení lze podat pouze na formuláři; náležitosti formuláře stanoví prováděcí právní předpis. Podobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba nesmí být zpoplatněna.

7. Podle ust. Š 398 odst. 4 insolvenčního zákona dlužníku, který o to požádal v návrhu na povolení oddlužení, může insolvenční soud stanovit jinou výši měsíčních splátek. Učiní

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková. vv vvvw, al.-v_n..

1 VSPH 1779/2017 tak jen tehdy, lze li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, bude stejná nebo vyšší než 50 % jejich pohledávek, anebo stejná nebo vyšší než hodnota plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli. Přitom dále přihlédne k důvodům, které vedly k dlužníkovu úpadku, k celkové výši dlužníkových závazků, k dosavadní a očekávané výši dlužníkových příjmů, k opatřením, která dlužník činí k zachování a zvýšení svých příjmů a ke snížení svých závazků, a k doporučení věřitelů. Dlužníkovým návrhem jiné výše měsíčních splátek není insolvenční soud vázán. K opožděné žádosti insolvenční soud nepřihlíží.

8. Věřitelé své stanovisko ke včas podané dlužníkově žádosti o stanovení jiné výše měsíčních

10.

11. splátek při oddlužení splátkovým kalendářem, tj. zda doporučují této žádosti vyhovět či nikoli, zaujímají svým hlasováním na schůzi věřitelů svolané k projednání způsobu oddlužení (viz ust. Š 399 odst. 1, $ 400 odst. 1, Š 401 odst. 4 a S 402 odst. 4 insolvenčního zákona) S tím, že se tu obdobně uplatní pravidla stanovená pro hlasování a platnost usnesení schůze věřitelů o způsobu oddlužení uvedená v ust. Š 399 až 402 insolvenčního zákona.

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že insolvenční řízení dlužnice bylo zahájeno dne 25. 4. 2017. V návrhu na povolení oddlužení dlužnice navrhla, aby oddlužení bylo provedeno formou splátkového kalendáře, přičemž v kolonce č. 14 uplatnila řádně a včas žádost o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek, a to v takové výši, aby byla schopna uhradit za 60 měsíců 100 % nezajištěných pohledávek. V odvolání následně tuto částku dlužnice specifikovala na 6 630 Kč. Vnávrhu dále uvedla, že nemá žádnou vyživovací povinnost a její celkové příjmy činí 17 000 Kč měsíčně. jako důvod své žádosti o nižší než zákonné měsíční splátky uvedla výši nájmu 6 000 Kč, nákladů na stravu ve výši 3 000 Kč a nákladů na dojíždění do práce ve výši 3 500 Kč, přičemž tvrzenou vyšší spotřebu svého auta ani v odvolání nedoložila. V odvolání dále uvedla náklady 28 000 Kč ročně na uhlí a dřevo. Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud dále ověřil, že se žádný z insolvenčních věřitelů neúčastnil schůze věřitelů a tedy ani nevznesl námitky proti dlužníci navrhované výši splátek.

Odvolací soud dále konstatuje, že u uvedeného příjmu (po odečtení měsíční zálohy na náklady insolvenčního řízení a odměny insolvenčního správce 900 Kč podle ust. Š3 písm. c/ a ust. 87 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb., resp. S21 % DPH 1 089 Kč) a při celkové výši nezajištěných závazků, které činí celkem 331 411,07 Kč, by dlužnice byla schopna splatit 100 % svých nezajištěných závazků během 50 měsíců. Výše měsíční splátky by pak po odečtení uvedené odměny insolvenčního správce činila 6 679 Kč. Nezabavitelná částka 2 měsíčního příjmu dlužnice činí 9 232 Kč.

Odvolací soud se po přihlédnutí k celkové výši závazků dlužnice, očekávaným příjmům dlužnice a jí uvedeným nákladům ztotožnil se závěry soudu prvního stupně. Přihlédl především k tomu, že náklady na bydlení a stravu uváděné dlužníci jsou standardním výdajem, dlužnice netrpí žádnou chorobou, která by představovala výrazné finanční zatížení, a náklady uváděné na dopravu autem do práce nejsou přiměřené vzdálenosti do práce (přibližně 15 km) a především tomu, že mezi aktuálním bydlištěm dlužnice vOstrově a Karlovými Vary je zavedena pravidelná veřejná doprava (včetně víkendů a nočních linek), kterou může dlužnice využívat a snížit tak celkové náklady na dopravu. Odvolací soud dále konstatuje, že samotná výše splátky navržená dlužnicí vodvolání se oproti zákonné výši liší pouze o 49 Kč.

Shodu S prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

1 van 1 UP)/AUI!

12. Z uvedeného vyplývá, že soud prvního stupně správně rozhodl o nevyhovění snížení splátek dlužníci a odvolací soud proto napadené usnesení bodě ll. výroku podle ust. Š 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (ust. Š 237, $ 239 a S 240 odst. 1 o. s. ř.) Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku

(ust. $ 71 odst. 2 insolvenčního zákona); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresáta zvláštním způsobem (ust. S 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

Praha 12. ledna 2018

JUDr. Jiří Goldstein v. r. předseda senátuShodu S prvopisem potvrzuje ]ana Vlasáková. /'*/ f