KSPL 56 INS 9209/2012-P-12
KSPL 56 INS 9209/2012-P-12-4 V-11

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Parvoničovou v insolvenční věci dlužníka: Stanislav anonymizovano , anonymizovano , bytem Drslavice 26, 339 01, Drslavice, o přihlášce pohledávky věřitele č. 11: Agentura Česká inkasní, s.r.o., IČ: 28370210, se sídlem Chodovská 3/228, 141 00 Praha 4 (přihláška P-12), o odvolání tohoto věřitele proti usnesení č.j. KSPL 56 INS 9209/2012-P-12-2 ze dne 23.1.2013, t a k t o :

Podle § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) a § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ) se usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 9209/2012 -P-12-2 ze dne 23.1.2013 z r u š u j e a přihláška věřitele č. 11: Agentura Česká inkasní, s.r.o., IČ 28370210, se sídlem Chodovská 3/228, 141 00 Praha 4 ze dne 14. 1. 2013 ve výši 47.209,--Kč do insolvenčního řízení s e n e o d m í t á. Odůvodnění: Jak plyne z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 14.7.2010 č.j. KSUL 43 INS 287/2008, 1 VSPH 393/2010-P-19-7 pokud Česká kancelář pojistitelů pohledávku postoupí třetí osobě podle § 524 odst. 2 obč. zák., s postoupenou pohledávkou přechází i všechna práva s ní spojená. Stanoví-li čtvrtý odstavec § 24 zákona č. 168/1999 Sb., že pohledávka kanceláře na náhradu za plnění podle odstavce 2 písm. b), c), g) se považuje za pohledávku, na kterou se podle zvláštního předpisu (jímž je míněn insolvenční zákon) hledí jako na přihlášenou, nemůže postoupením třetí osobě této své vlastnosti konkrétní pohledávka pozbýt, tedy i při singulární sukcesi je postupník oprávněn pohledávku tohoto druhu uplatnit až poté, kdy ostatním věřitelům marně uplyne lhůta stanovená v rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 2 písm. d/ IZ). Samosoudce proto zcela vyhověl odvolání věřitele.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Věřiteli běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Krajský soud v Plzni dne 13. února 2013

JUDr. Ivana Parvoničová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Jaroslava Kočová