KSPL 56 INS 919/2014-A-8
KSPL 56 INS 919/2014-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Parvoničovou v insolvenční věci dlužníka: Anton anonymizovano , anonymizovano , dříve podnikající pod IČO 40498875, trvalým pobytem Všeruby 363, 330 16 Všeruby, adresa pro doručení: Všeruby 107, 330 16 Všeruby, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, o nařízení předběžného opatření k návrhu JUDr. Ivo Luhana, soudního exekutora, Exekutorský úřad Praha 1, Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, takto:

I. Insolvenční soud n a ř i z u j e podle ustanovení § 82 odst. 1 a 2 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)-dále jen IZ předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) IZ, a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Ivo Luhanovi, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2 se umožňuje provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp. zn. 099 EX 2893/03 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením, byl po celou dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni, pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení. II. Navrhovatel JUDr. Ivo Luhan, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 1, Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2 je povinen uhradit podle § 4 odst. 1 písm. h) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění (položka 5 Sazebníku) soudní poplatek z návrhu na nařízení předběžného opatření ve výši Kč 1.000,--do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na účet Krajského soudu v Plzni, č. účtu 3703-4321311/0710, variabilní symbol 0490091914.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) v návaznosti na § 7 IZ).

P o u č e n í : Proti výroku I. tohoto usnesení n e n í odvolání přípustné (§ 91 IZ). Proti výroku II. tohoto usnesení může navrhovatel podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Krajský soud v Plzni dne 21. ledna 2014 Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Parvoničová, v.r. Jaroslava Kočová samosoudce