KSPL 56 INS 8829/2015-A-15
KSPL 56 INS 8829/2015-A-15

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Parvoničovou v insolvenční věci dlužníka Tomáš anonymizovano , anonymizovano , trvalým pobytem J. A. Komenského 521/30, 434 01 Most, t. č. Tyršova 353, 339 01 Klatovy, o odvolání dlužníka proti usnesení č.j. KSPL 56 INS 8829/2015-A-13 ze dne 29.5.2015,

takto:

Podle § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) ve spojení s § 7 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ) se usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 8829/2015-A-13 ze dne 29.5.2015, z r u š u j e a povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi n e u k l á d á .

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Dlužníku běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 o.s.ř. v návaznosti na § 7 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 9. července 2015

JUDr. Ivana Parvoničová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jaroslava Kočová