KSPL 56 INS 6617/2012
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSPL 56 INS 6617/2012 29 NSýR 76/2016-B-64

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl p edsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v insolvenní vČci dlužnice Jany Hrudikové, narozené 30. íjna 1982, bytem v Klatovech, Víde ská 32, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 56 INS 6617/2012, o zrušení schváleného oddlužení, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. prosince 2015, . j. KSPL 56 INS 6617/2012, 1 VSPH 2103/2015-B-57, takto:

Dovolací ízení se zastavuje.

Od vodnČní:

Vrchní soud v Praze k odvolání dlužnice usnesením ze dne 10. prosince 2015, . j., 1 VSPH 2103/2015-B-57, potvrdil usnesení ze dne 25. zá í 2015, . j.-B-40, ve výrocích, jimiž Krajský soud v Plzni (dále jen insolvenní soud ) zrušil schválené oddlužení dlužnice a na její majetek prohlásil konkurs. Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání, namítajíc, že nemá žádný majetek a je samoživitelka. Jelikož p i podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdČlání (§ 241 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu-dále jen o. s. . ), insolvenní soud ji usnesením ze dne 3. b ezna 2016, . j.-B-61, vyzval, aby si ve stanovené lh tČ zvolila pro podání dovolání v této vČci zástupcem advokáta a aby jeho prost ednictvím podala ádné dovolání ; souasnČ ji pouil o následcích neinnosti, jakož i o tom, že m že požádat o osvobození od soudních poplatk a o ustanovení zástupce. Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila ve lh tČ urené insolvenním soudem, ani pozdČji; Nejvyšší soud proto dovolací ízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. . zastavil. S p ihlédnutím k dobČ vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací ízení rozhodný obanský soudní ád ve znČní úinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSýR 45/2014, uve ejnČné pod íslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dlužnici se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto usnesení není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ dne 27. dubna 2016

JUDr. Petr G e m m e l, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Je ábková