KSPL 56 INS 5712/2016-A-16
KSPL 56 INS 5712/2016-A-16

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Parvoničovou v insolvenční věci dlužníků: Petra anonymizovano , r.č. 815924/2388 a Martin anonymizovano , anonymizovano , IČO 66973279, oba bytem Jungmannova 1089, 334 41 Dobřany, oba zastoupeni JUDr. Dagmar Vrbeckou, advokátkou, se sídlem Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany, o odvolání dlužníků proti usnesení č.j. KSPL 56 INS 5712/2016-A- 13 ze dne 9.5.2016,

takto:

Podle § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících v platném znění ve spojení s § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) a § 7 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ) se usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 5712/2016 -A-13 ze dne 9.5.2016 z r u š u j e .

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Dlužníkům běží odvolací lhůta ode dne, kdy jim bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 o.s.ř. v návaznosti na § 7 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 2. června 2016

JUDr. Ivana Parvoničová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jaroslava Kočová isir.justi ce.cz