KSPL 56 INS 32246/2013-A-9
KSPL 56 INS 32246/2013-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Parvoničovou v insolvenční věci dlužníka: Bohuslav anonymizovano , anonymizovano , trvalým pobytem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02, Cheb, t. č. bytem Palackého 5, 350 02 Cheb, o odvolání dlužníka proti usnesení č.j. KSPL 56 INS 32246/2013-A-7 ze dne 7.1.2014,

takto:

Podle § 374 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění (dále jen o.s.ř. ) ve spojení § 7 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ) a s novelou ustanovení § 108 odst. 1 IZ ve znění zákona č. 294/2013 Sb. se usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 32246/2013-A-7 ze dne 7.1.2014 se z r u š u j e a dlužníku se neukládá povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 o.s.ř. v návaznosti na § 7 IZ).

Poučení: Proti tomuto usnesení může dlužník podat odvolání. Dlužníkovi běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ) Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40. Prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné (ust. § 83 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 30. ledna 2014

JUDr. Ivana Parvoničová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Jaroslava Kočová