KSPL 56 INS 31386/2013-B-18
KSPL 56 INS 31386/2013-B-18

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Parvoničovou v insolvenční věci

dlužníka: Eva Pazderová, rč: 535527/369, bytem B. Smetany 1000/56, 358 01 Kraslice

o povolení výjimky ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty a v působnosti věřitelského výboru,

takto:

Insolvenční soud povoluje Nikol Nečasové, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to ohledně nemovitosti: pozemek parc. č. St. 1147-zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Kraslice, č.p. 1000, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č. St. 1147, zapsáno do LV č. 2216 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, k.ú. Kraslice, okres Sokolov.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 15.11.2013, č. j.-A-9, byl zjištěn úpadek dlužníka a zároveň povoleno jeho řešení oddlužením. Insolvenčním správcem byla ustanovena Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., IČO 29414873, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4. Usnesením ze dne 24.1.2014, č.j.-B-5, které nabylo právní moci dne 4.2.2014, insolvenční soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 19.1.2018 požádala Nikol Nečasová (vnučka dlužníka) soud dle § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka osobě blízké podle § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ ). Navrhla odkoupit dům dlužníka, aby tento nadále zůstal v rodině. Podáním ze dne 29.01.2018 insolvenční správce soudu sdělil, že vnučka dlužníka předložila nabídku ve výši 1,400.000 Kč a zajištěný věřitel s prodejem souhlasil.

Podle § 22 odst. 1 OZ osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen partner ); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

Dle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Šeflová, DiS. isir.justi ce.cz věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Podle § 293 IZ jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, mohou tyto pokyny udělit insolvenčnímu správci pouze společně.

V daném případě působnost věřitelského výboru vykonává insolvenční soud. Po stanovisku insolvenčního správce a zajištěného věřitele, veden zásadami insolvenčního řízení uvádí, že pokud vnučka dlužníka nabídne nejvyšší nabídku za výše uvedený majetek dlužníka, dosáhne se rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. V daném případě jsou splněny podmínky stanovené v ustanovení § 295 odst. 3 IZ. Proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu (ustanovení § 295 odst. 3 IZ).

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 1. února 2018

JUDr. Ivana Parvoničová v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Šeflová, DiS.