KSPL 56 INS 29842/2015-A-10
KSPL 56 INS 29842/2015-A-10

USNESENÍ

rajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Parvoničovou v insolvenční věci dlužníka Michal anonymizovano , anonymizovano , IČO 87044048, trvalým pobytem Mohylová 1139/55, 312 00 Plzeň, t.č. bytem Národní 439/9, 312 00 Plzeň, o námitkách dlužníka proti usnesení č.j. KSPL 56 INS 29842/2015-A-6 ze dne 4.12.2015,

takto:

Podle § 9 odst. 2 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství v platném znění ve spojení s § 7 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ) se usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 29842/2015-A-6 ze dne 4.12.2015, zrušuje.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 o.s.ř. v návaznosti na § 7 IZ).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné dle § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb.

Krajský soud v Plzni dne 15. ledna 2016

JUDr. Ivana Parvoničová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jaroslava Kočová