KSPL 56 INS 296/2012-B-18
KSPL 56 INS 296/2012-B-18

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Parvoničovou v insolvenční věci dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , trvalým pobytem Havlíčkova 17, 342 01, Sušice 1, o návrhu Olgy anonymizovano , anonymizovano a ing. Rostislava anonymizovano , anonymizovano , oba trvalým pobytem Pod Svatoborem 228, 342 01 Sušice, oba právně zastoupeni JUDr. Jiřím Bauerem, advokátem se sídlem nábř. J. Seitze 131, 342 01 Sušice, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, takto:

I. Matce dlužníka Olze anonymizovano , nar. 31. 10. 1952 a jejímu manželovi ing. Rostislavu anonymizovano , nar. 6. 8. 1947, oba trvalým pobytem Pod Svatoborem 228, 342 01 Sušice, se p o v o l u j e výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to:

-jedné ideální třetiny rekreační chalupy e.č. 8 na st.p.č.9 v Hořejším Těšově, 342 01 Sušice, s jednou ideální třetinou zastavěné plochy a nádvoří st.p.č.9 o celkové výměře 313 m, s jednou ideální třetinou všech součástí a příslušenství, v k.ú. Hořejší Těšov, obec Hartmanice, zapsaných na LV č.278 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Sušice.

II. Soud u d ě l u j e insolvenčnímu správci JUDr. Josefu Šťastnému, Ševčíkova 38, 341 01 Horažďovice, souhlas se zpeněžením, a to prodejem mimo dražbu, majetku uvedeného ve výrokové části ad. I tohoto usnesení manželům ing. Rostislavovi a Olze anonymizovano , oba bytem Pod Svatoborem 228, 342 01 Sušice, za kupní cenu 200.000,--Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy k rukám či na bankovní účet insolvenčního správce.

Odůvodnění

Návrhem ze dne 9.10.2012 se obrátili na soud matka dlužníka Olga anonymizovano s manželem ing. Rostislavem Králíkem a domáhali se rozhodnutí soudu o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku ve vztahu k majetku označenému ve výroku tohoto usnesení, jenž je zapsán v soupisu majetkové podstaty dlužníka. Žádost je založena v soudním spise a zveřejněna v insolvenčním rejstříku na čísle listu spisu B-9.

Insolvenční správce uvedl, že k žádosti o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty nemá výhrady. Zástupce věřitelů, který je zároveň zajištěným věřitelem, s prodejem nemovitých věcí z majetkové podstaty manželům ing. Rostislavovi a Olze anonymizovano vyjádřil souhlas.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě soud na základě vyjádření insolvenčního správce a souhlasu zástupce věřitelů, vycházeje dále z obsahu spisu a z popsané situace v žádosti manželů anonymizovano dovodil, že jsou dány podmínky pro povolení navržené výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu § 295 odst. 3 insolvenčního zákona. Proto ji manželům anonymizovano , jakožto osobám blízkým dlužníkovi ve smyslu ust. § 116 občanského zákoníku povolil rozhodnutím uvedeným ve výrokové části ad. I.

Výrokovou částí ad. II soud zároveň povolil insolvenčnímu správci zpeněžit tento majetek prodejem mimo dražbu, a to na základě souhlasného stanoviska zástupce věřitelů s tímto postupem, když zpeněžení ve veřejné dražbě by bylo zjevně nehospodárné s ohledem na předpokládané náklady spojené s tímto způsobem zpeněžení (§ 289 odst. 1 insolvenčního zákona).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Krajský soud v Plzni dne 9. ledna 2013

JUDr. Ivana Parvoničová,v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení Jaroslava Kočová