KSPL 56 INS 28707/2012-A-14
KSPL 56 INS 28707/2012-A-14

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Parvoničovu v insolvenční věci dlužníka: Ing. Roman Lochman (dříve anonymizovano , anonymizovano , podnikající pod IČO 73440531, trvalým pobytem U Pumpy 336/12, 326 00 Plzeň, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení zdejšího soudu č.j. KSPL 56 INS 28707/2012-A-12 ze dne 22.1.2013,

takto:

Podle § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících v platném znění ve spojení s § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) a § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ) se usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 28707/2012-A-12 ze dne 22.1.2013 z r u š u j e .

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 o.s.ř. v návaznosti na § 7 odst. 1 IZ).

Poučení: Proti tomuto usnesení může dlužník podat odvolání. Dlužníku běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Krajský soud v Plzni dne 7. února 2013

JUDr. Ivana Parvoničová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Jaroslava Kočová