KSPL 56 INS 2796/2016-A-30
KSPL 56 INS 2796/2016-A-30

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Parvoničovou v insolvenční věci dlužníka: Václava anonymizovano , anonymizovano , trvalým pobytem Bublava 291, 358 01 Bublava, k insolvenčnímu návrhu věřitele: Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha, spojeném s návrhem na prohlášení konkursu na majetek dlužníka, o odvolání věřitele, t a k t o :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 10.5.2016, č.j. KSPL 56 INS 2796/2016- A-26 s e zrušuje. Odůvodnění:

Věřitel podal odvolání proti usnesení insolvenčního soudu ze dne 23. 3. 2016, č.j. KSPL 56 INS 2796/2016-B-18, avšak nezaplatil soudní poplatek splatný podáním odvolání. Proto byl vyzván dne 12.4.2016, aby soudní poplatek zaplatil v dodatečně stanovené lhůtě, přičemž byl poučen, že nezaplacení poplatku bude následováno zastavením řízení. Věřitel však ani dodatečně soudní poplatek nezaplatil. Proto soud odvolací řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích zastavil, a to usnesením dne 10.5.2016, č.j. KSPL 56 INS 2796/2016-A-26. Uvedené usnesení bylo doručeno věřiteli 11.5.2016. Dne 12.5.2016 byl věřitelem soudní poplatek za odvolání zaplacen ve výši 2.000,-Kč připsáním na účet soudu. Podle ustanovení § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích, usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení. Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, zaniká poplatková povinnost. V daném případě bylo zastaveno odvolací řízení z toho důvodu, že věřitel neuhradil na výzvu soudu soudní poplatek z odvolání. Toto usnesení bylo věřiteli doručeno dne 11.5.2016. Dne 12.5.2016, tedy během lhůty pro podání odvolání, byl soudní poplatek zaplacen. Soud proto rozhodl v souladu s ustanovením § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích a zrušil usnesení ze dne 10.5.2016, č.j.-A-26, jímž bylo odvolací řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomu rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 19. května 2016

JUDr. Ivana Parvoničová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Jaroslava Kočová isir.justi ce.cz