KSPL 56 INS 2751/2013-A-13
KSPL 56 INS 2751/2013-A-13

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Parvoničovou v insolvenční věci dlužníka: Alena anonymizovano , anonymizovano , dříve podnikající pod IČO 68775628, trvalým pobytem i místem podnikání Prášily 124, 342 01 Sušice, o odvolání dlužníka proti usnesení č.j. KSPL 56 INS 2751/2013-A-9 ze dne 21.6.2013, t a k t o :

takto:

Podle § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících v platném znění ve spojení s § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) a § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ) se usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 2751/2013-A-9 ze dne 21.6.2013 z r u š u j e .

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Dlužníku běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 o.s.ř. v návaznosti na § 7 odst. 1 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 1. srpna 2013

JUDr. Ivana Parvoničová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jaroslava Kočová