KSPL 56 INS 23539/2013-P-4
KSPL 56 INS 23539/2013-P-4-7

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Parvoničovou v insolvenční věci

dlužníka Milan Hruška, rč: 790320/0998, IČO 69012385 bytem Libušina 527/36, 360 01 Karlovy Vary,

o změně usnesení Krajského soudu v Plzni, č.j. KSPL 56 INS 23539/2013-P-4-5, ze dne 31.1.2018,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 23539/2013-P-4-5 ze dne 31.1.2018 mění tak, že zní: Návrh Citibank Europe plc, se sídlem North Wall Quay 1, 166 40 Dublin, aby na jeho místo do řízení vstoupil nový věřitel: I-Xon a.s., IČO 28218761, se sídlem Husitská 344/63, 130 00 Praha 3, jakožto nabyvatel pohledávek uplatněných do insolvenčního řízení na majetek dlužníka, s e zamítá.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 29.1.2018 navrhl věřitel Citibank Europe plc, aby na jeho místo vstoupil nový účastník, neboť v průběhu insolvenčního řízení dosavadní věřitel postoupil svoji přihlášenou pohledávku ve výši 702 288,06 Kč (vedenou pod číslem P-4) věřiteli I-Xon a.s., IČO 28218761. Vyšší soudní úřednice zdejšího soudu usnesením č.j.-5 ze dne 31.1.2018 návrhu vyhověla. Dne 22.2.2018 insolvenční správce upozornil na skutečnost, že již usnesením ze dne 25.5.2016 bylo vyhověno návrhu věřitele Citibank Europe plc, se sídlem North Wall Quay 1, 166 40 Dublin, Irsko, reg.č. 132781, v České republice provozující svou činnost prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka se sídlem Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5-Stodůlky, IČO 28198131, a do insolvenčního řízení vstoupil na místo Citibank Europe plc nový věřitel-společnost Raiffeisenbank a.s., IČO 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4. Usnesení nabylo právní moci dne 14.6.2016. Podle ustanovení § 18 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ nastane-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky, aniž původní věřitel ztrácí způsobilost být účastníkem řízení, insolvenční soud rozhodne, že místo tohoto věřitele vstupuje do insolvenčního řízení nabyvatel jeho pohledávky. Učiní tak na základě návrhu věřitele, který lze podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí předpis, a po písemném souhlasu nabyvatele jeho pohledávky. Převod nebo přechod pohledávky, který nevyplývá přímo z právního předpisu, je nutné doložit veřejnou listinou nebo listinou, na které je úředně ověřena pravost podpisů osob, které ji podepsaly (odst. 1). Rozhodnutí podle tohoto ustanovení se doručuje věřiteli, nabyvateli jeho pohledávky, dlužníku a insolvenčnímu správci; těmto osobám se doručuje zvlášť. Odvolání proti němu není přípustné, insolvenční soud však tímto rozhodnutím není vázán (odst. 4).

Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Šeflová, DiS. isir.justi ce.cz nelze vyhovět, když Citibank Europe plc již není účastníkem insolvenčního řízení. Proto návrh ze dne 29.1.2018 na vstup nabyvatele pohledávky do insolvenčního řízení tímto usnesením zamítnul, když podle § 18 odst. 4 IZ tímto rozhodnutím z 31.1.2018 není vázán.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Plzeň 28. února 2018

JUDr. Ivana Parvoničová v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Šeflová, DiS.