KSPL 56 INS 234/2013-A-8
KSPL 56 INS 234/2013-A-8

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Parvoničovou v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav Toman, rč: 491026/238, IČ 15120317, trvalým pobytem Šumavská 789, 341 01, Horažďovice, o odvolání dlužníka proti usnesení č.j. KSPL 56 INS 234/2013 -A-6 ze dne 14.1.2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 234/2013-A-6 ze dne 14.1.2013 z r u š u j e a soud ukládá dlužníkovi povinnost ve lhůtě 7 dnů od právní moci tohoto usnesení uhradit na účet soudu č. 6015-4321311/0710, variabilní symbol 4900023413 zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000,--Kč.

Odůvodnění:

Ve výroku označeném usnesení vyzval zdejší soud dlužníka k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Proti tomuto usnesení se včas odvolal dlužník a tvrdil, že výše 50.000,-Kč je neúměrná v jeho případě.

Podle § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ), jež se za použití § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ) použije přiměřeně, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Podle ustanovení § 395 odst. 1 písm. b) IZ insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Podle § 396 IZ jestliže insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

V daném případě soud při propočtu dle návrhu a připojených příloh nabyl přesvědčení, že nelze důvodně předpokládat, že by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé alespoň 30 % jejich pohledávek (tito věřitelé nevyslovili souhlas s nižším plněním) a je tak předpoklad, že úpadek dlužníka nebude moci být řešen oddlužením. Z prokázaných a doložených příjmů ve výši 9.157,-Kč je možno odvést pro oddlužení 2.210,-Kč. Záloha na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce činí 1.089,-Kč měsíčně; pro nezajištěné věřitele by tedy zbývala částka 1.121,-Kč měsíčně. Za pět let by tak věřitelé mohli být uspokojeni ve výši 67.260,-Kč. Vzhledem k tomu, že výše nezajištěných pohledávek činí celkem 404.205,-Kč, hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, by byla nižší než 30 % jejich pohledávek (cca 16,6 %). 45 INS 2986/2008, 1 VSPH 174/2008-A, 1 VSPH 187/2008-A jestliže přichází v úvahu řešení dlužníkova úpadku konkursem, v němž mezi náklady insolvenčního řízení bude náležet i odměna insolvenčního správce dosahující dle vyhlášky o odměně insolvenčního správce č. 313/2007 Sb. nejméně 45.000,-Kč, a uspokojení těchto nákladů z majetkové podstaty nelze předpokládat, je záloha stanovená soudem prvního stupně ve výši 50.000,-Kč přiměřená.

Naproti tomu zdejší soud přihlédl k tomu, že dlužník spojil svůj insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení a podmínky pro povolení oddlužení může dodatečně prokázat, když doloží, že jeho majetkové a výdělečné poměry svědčí pro možnost přijetí způsobu oddlužení formou plnění splátkového kalendáře a odměna a hotové výdaje správce by se hradili cestou pravidelných měsíčních splátek. Záloha na náklady insolvenčního řízení byla tedy stanovena na částku 15.000,-Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení může dlužník podat odvolání. Dlužníkovi běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání (ust. § 108 odst. 3 IZ).

Prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné (ust. § 83 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 12. února 2013

JUDr. Ivana Parvoničová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jaroslava Kočová