KSPL 56 INS 23266/2011
KSPL 56 INS 23266/2011 KSPL 56 INS 23268/2011 1 VSPH 267/2016-B-65

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Kučerou v insolvenčním řízení dlužníků: a) Alena anonymizovano , anonymizovano , b) Radek anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Merklín, Sokolská 113, adresa pro doručování: Ptenín 88, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 23266/2011-B-38, KSPL 56 INS 23268/2011-B-3 ze dne 8. ledna 2016, takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesení v bodě I. výroku zrušil schválené oddlužení dlužníků, na majetek dlužníků prohlásil nepatrný konkurs (body II. a III. výroku) a insolvenčnímu správci uložil ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení usnesení předložit soudu zprávu o hospodářské situaci dlužníků ke dni prohlášení konkursu a stanovisko k vymahatelnosti pohledávek dlužníků z titulu neplnění smlouvy o důchodu (bod IV. výroku).

Proti tomuto usnesení se dlužníci včas odvolali, nicméně své odvolání vzali zpět, a to dlužnice při jednání před odvolacím soudem do protokolu dne 31. března 2016, dlužník následně podáním došlým soudu dne 25. května 2016 (dokument č. B-61).

Za popsaného stavu věci předseda senátu odvolacího soudu odvolací řízení zastavil (§ 207 odst. 2 a § 218c občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 2. června 2016

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Bedrníčková isir.justi ce.cz