KSPL 56 INS 21519/2013-A-12
KSPL 56 INS 21519/2013-A-12

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Parvoničovou v insolvenční věci navrhovatele-dlužníka: David anonymizovano , anonymizovano , bytem Republikánská 218, 335 61 Spálené Poříčí, o odvolání dlužníka proti usnesení č.j. KSPL 56 INS 21519/2013-A-9 ze dne 3.10.2013,

takto:

Podle § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) a § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ) se usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 21519/2013-A-9 ze dne 3.10.2013 z r u š u j e .

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) v návaznosti na § 7 odst. 1 IZ).

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání dlužník-navrhovatel. Dlužníku běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Krajský soud v Plzni dne 22. října 2013

JUDr. Ivana Parvoničová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Jaroslava Kočová