KSPL 56 INS 21172/2014-B-14
KSPL 56 INS 21172/2014-B-14

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Parvoničovou v insolvenční věci dlužníka: Martin Huscher, rč: 810324/1806, trvalým pobytem Nádražní 1384/23, 352 01 Aš, o návrhu Evy Kristové, bytem Nádražní 1384/23, 352 01 Aš, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

t a k t o:

Evě Kristové, bytem Nádražní 1384/23, 352 01 Aš, s e p o v o l u j e výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka.

Odůvodnění

Návrhem 29. 7. 2015 požádala sestra dlužníka o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka. Tímto majetkem je bytová jednotka č. 1384/3, budově č. p. 1384, stojící na parcele St.p.č. 1560/1, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku a pozemek p.č. 4560/1, vše v k.ú. Aš. Žádost je založena v soudním spise a zveřejněna v insolvenčním rejstříku na čísle listu spisu B-10. Insolvenční správce i zástupce věřitelů, který je současně zajištěným věřitelem sdělili, že s udělením výjimky souhlasí, přičemž zajištěný věřitel konstatoval, že setrvává na svém pokynu ohledně minimální kupní ceny nemovitosti 432.692,--Kč a daně z převodu nemovitosti kupujícím. Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. V daném případě soud na základě vyjádření insolvenčního správce, zástupce věřitelů (zajištěného věřitele) a vzhledem k tomu, že mu nejsou známi žádné okolnosti bránící takovému postupu a usoudil, že jsou dány podmínky pro povolení navržené výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu § 295 odst. 3 insolvenčního zákona. Proto tímto rozhodnutí výjimku sestře dlužníka, jakožto osobě blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., povolil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Krajský soud v Plzni dne 3. 9. 2015 Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Parvoničová, v. r. Jaroslava Kočová samosoudkyně