KSPL 56 INS 2029/2015
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSPL 56 INS 2029/2015 29 NSýR 66/2016-A-50

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl p edsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenní vČci dlužníka Ji ího Kubíka, narozeného 16. listopadu 1961, bytem v T emošné, Myslivecká 977, PSý 330 11, identifikaní íslo osoby 48357103, zastoupeného Mgr. Martinem Vold ichem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Gogolova 228/8, PSý 118 00, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 56 INS 2029/2015, o insolvenním návrhu vČ itele Urso Group S. E., se sídlem v Praze 5, Plze ská 1270/97, PSý 150 00, identifikaní íslo osoby 29311004, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. íjna 2015, . j. KSPL 56 INS 2029/2015, 4 VSPH 1606/2015-A-41, takto:

Dovolání se odmítá.

O d v o d n Č n í:

K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví oznaeným rozhodnutím potvrdil body I., II. a IV. výroku usnesení ze dne 29. ervence 2015, . j.-A-18, jimiž Krajský soud v Plzni (dále jen insolvenní soud ) zjistil úpadek dlužníka, prohlásil konkurs na majetek dlužníka a ustanovil insolvenního správce. Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal dlužník dovolání, v nČmž zpochyb uje procesní postup insolvenního i odvolacího soudu a požaduje, aby Nejvyšší soud napadené usnesení spolu s rozhodnutím insolvenního soudu zrušil a vČc vrátil insolvennímu soudu k dalšímu ízení. K otázce p ípustnosti dovolání dovolatel pouze cituje § 237 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu (dále též jen o. s. . ) [srov. str. 3, bod. II. odst. 2 dovolání]. Podle § 241a odst. 2 o. s. . je obligatorní náležitostí dovolání požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v em spat uje splnČní p edpoklad p ípustnosti dovolání. M že-li být dovolání p ípustné jen podle § 237 o. s. . (jako v této vČci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splnČné, p iemž k projednání dovolání nepostauje pouhá citace textu ustanovení § 237 o. s. . (i jeho ásti). K vymezení p ípustnosti dovolání srov. p edevším usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. zá í 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uve ejnČné pod íslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, které je-stejnČ jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu oznaené níže-dostupné též na webových stránkách Nejvyššího soudu. Srov. ostatnČ též usnesení Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13, ze dne 17. dubna 2014, sp. zn. III. ÚS 695/14, a ze dne 24. ervna 2014, sp. zn. IV. ÚS 1407/14 (dostupná na webových stránkách Ústavního soudu).

Nejvyšší soud dovolání odmítl podle § 243c odst. 1 vČty první a § 243f odst. 2 o. s. . nebo se z dovolání (posuzováno podle jeho obsahu) nepodává údaj o tom, v em dovolatel spat uje splnČní p edpoklad p ípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. .), a v dovolacím ízení pro tuto vadu nelze pokraovat. Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dlužníku, insolvennímu správci, vČ itelskému výboru (zástupci vČ itel ) a státnímu zastupitelství, které (p ípadnČ) vstoupilo do insolvenního ízení, se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ dne 28. dubna 2016

Mgr. Milan P o l á š e k, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Je ábková