KSPL 56 INS 19819/2017-P-2
č. j. KSPL 56 INS 19819/2017-P-2-4

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Parvoničovou v insolvenční věci

dlužníka: VILDT ML, s.r.o. v likvidaci, IČO 27975606 se sídlem Tři Sekery 73E, 354 73, Tři Sekery

o odvolání věřitele č. 2: REALITY APS s.r.o., IČO 27971571, se sídlem V Přístavu 1586/4, 170 00 Praha 7 (č. přihlášky P-2), zastoupený JUDr. Ladislavem Jiráskem, advokátem, sídlem Klíčová 199/2, 353 01 Mariánské Lázně, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 2.2.2018, č.j. KPSL 56 INS 19819/2017-P-2-2,

takto:

Podle § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících v platném znění ve spojení s § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) a § 7 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon -dále jen IZ ) se usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 2.2.2018, č.j. KPSL 56 INS 19819/2017-P-2-2, z r u š u j e a přihláška věřitele č. 2: REALITY APS s.r.o., IČO 27971571, se sídlem V Přístavu 1586/4, 170 00 Praha 7, ze dne 29.1.2018, ve výši 959.636,73 Kč do insolvenčního řízení se neodmítá a právní mocí tohoto rozhodnutí nekončí účast věřitele č. 2: REALITY APS s.r.o., IČO 27971571, se sídlem V Přístavu 1586/4, 170 00 Praha 7, v insolvenčním řízení.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 o.s.ř. v návaznosti na § 7 IZ).

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Věřiteli běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Krajský soud v Plzni dne 22. února 2018

JUDr. Ivana Parvoničová v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Šeflová, DiS. isir.justi ce.cz