KSPL 56 INS 18611/2012-P-9
KSPL 56 INS 18611/2012-P-9-4

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Parvoničovou v insolvenční věci dlužníka: Iveta anonymizovano , anonymizovano , bytem Čiháň 69, 341 42, Kolinec, o odvolání věřitele č. 9: ESSOX s.r.o., IČ 26764652, se sídlem Senovážné náměstí 231/7, 370 01 České Budějovice (č. přihlášky P-9) proti usnesení č.j. KSPL 56 INS 18611/2012-P-9-2 ze dne 15.1.2013,

takto:

Podle § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících v platném znění ve spojení s § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) a § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ) se usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 18611/2012-P-9-2 ze dne 15.1.2013 z r u š u j e a přihláška věřitele č.9: ESSOX s.r.o., IČ 26764652, se sídlem Senovážné náměstí 231/7, 370 01 České Budějovice, ze dne 2.1.2013, ve výši 92.414,78 Kč do insolvenčního řízení, se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 o.s.ř. v návaznosti na § 7 odst. 1 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 15. února 2013

JUDr. Ivana Parvoničová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jaroslava Kočová