KSPL 56 INS 18249/2011
NEJVYŠŠÍ SOUD KSPL 56 INS 18249/2011 ýESKÉ REPUBLIKY 156 ICm 2047/2012 21 ICdo 66/2014-231

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl p edsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v insolvenní vČci dlužnice Ji iny Marešové, narozené dne 19. kvČtna 1956, bytem v Plzni, Perlová . 63/8, zastoupené JUDr. Milanem Hulíkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Bolzanova . 1615/1, k insolvennímu návrhu vČ itele ADENRIX INVESTMENTS LIMITED, se sídlem v Primett Road, Stevenage Hertfordshire SG1 3 EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, reg. . 6256218, zastoupeného Mgr. Janem MatČjíkem, advokátem se sídlem v Praze 2, ěímská . 1222/33, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 56 INS 18249/2011, v ízení o žalobČ pro zmatenost podané dlužnicí proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 11. ledna 2012 .j. KSPL 56 INS 18249/2011-A-32 a proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. b ezna 2012 .j. KSPL 56 INS 18249/2011, 2 VSPH 186/2012-A-70, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 156 ICm 2047/2012, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. b ezna 2014 .j. 4 Co 182/2013-185, opravenému usnesením ze dne 18. ervence 2014 .j. 4 Co 182/2013-212, takto:

I. Dovolání dlužnice se odmítá. II. Žádný z úastník nemá právo na náhradu náklad dovolacího ízení.

S t r u n é o d v o d n Č n í (§ 243f odst. 3 o.s. .):

Nejvyšší soud ýeské republiky dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20.3.2014 .j. 4 Co 182/2013-185 podle ustanovení § 243c odst. 3 vČty první a § 218a o.s. . jako opoždČné odmítl, nebo bylo podáno po uplynutí lh ty uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s. .

Úastník m že podat dovolání do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni; bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, bČží tato lh ta od doruení opravného usnesení (srov. § 240 odst. 1 o.s. .). Podle ustáleného výkladu podávaného soudní praxí jsou úinky p edvídané v ustanovení § 240 odst. 1 vČty druhé o.s. . (tj. bČh nové dovolací lh ty od doruení "opravného" usnesení) spojovány jen s takovou opravou, jejímž d sledkem je obsahová zmČna výroku rozhodnutí z hlediska práv a povinností, jež po opravČ vymezuje (v porovnání se stavem p ed opravou), nebo nebylo-li rozhodnutí ve znČní p ed opravou v d sledku takové chyby v psaní materiálnČ vykonatelné (srov. nap íklad usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28.3.2013 sp. zn. 29 Cdo 3719/2012, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22.11.2010 sp. zn. 22 Cdo 3518/2010, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7.9.2010 sp. zn.

21 Cdo 3454/2009 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14.11.2002 sp. zn. 21 Cdo 430/2002) a není d vod, aby tato právní otázka byla posouzena jinak.

V d sledku "opravného usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18.7.2014 .j. 4 Co 182/2013-212" zjevnČ-vzhledem k tomu, že oprava se týkala pouze oznaení rozhodnutí napadených žalobou pro zmatenost, uvedeného v záhlaví usnesení odvolacího soudu ze dne 20.3.2014 .j. 4 Co 182/2013-185, o jejichž skutené identitČ dovolatelka nemČla žádné pochybnosti-k žádné obsahové zmČnČ výroku usnesení odvolacího soudu ze dne 20.3.2014 .j. 4 Co 182/2013-185 nedošlo a není naplnČn ani druhý z uvedených p edpoklad , tj. nelze konstatovat, že usnesení odvolacího soudu ve znČní p ed opravou nebylo v d sledku chyby v psaní materiálnČ vykonatelné.

Výrok o náhradČ náklad dovolacího ízení se nezd vod uje.

Proti tomuto usnesení není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ dne 14. listopadu 2014

JUDr. Ljubomír D r á p a l , v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Petra Fuziová