KSPL 56 INS 17193/2015-A-9
KSPL 56 INS 17193/2015-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Parvoničovou v insolvenční věci dlužníků: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , podnikající pod IČO 40506657 a Milena anonymizovano , r.č. 625120/0296, oba trvalým pobytem Dolce 86, 334 01 Dolce, o návrhu JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., soudního exekutora, sídlem Evropská 663/132, 160 00 Praha 5 na vydání předběžného opatření,

takto:

I. Návrh na vydání předběžného opatření, kterým by insolvenční soud o mezil účinek spojený se zaháje ním insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 pís m. c) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)-dále jen IZ spojený se zahájením insolvenčního řízení a to tak, že se soudnímu exekutorovi JUDr. Juraji Podkonické mu, PhD. Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 umožní provést již naříze nou exekuci prode jem spoluvlastnického podílu povinného (dlužnice) ve výši ideální 1/2 na nemovitýchěcech: poze mku parc. č. St. 84 (zastavěná v plocha a nádvoří) o výmě ře 638 m2, jehož součástí je stavba Dolce, č.p. 86, rod. dům a pozemku parc. č. 246/4 (zahrada) o výmě ře 1406 m2, zapsané na listu vlastnictví č. 500 pro okres Plzeň-jih, obec Dolce a katastrální úze mí Dolce, vedenou pod sp. zn. 067 EX 4194/05 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl pro dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod s p. zn.k dispozici v tomto řízení, s e z a m í t á.

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

III. Navrhovatel je povinen uhradit podle § 4 odst. 1 pís m. h) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platné m znění (položka 5 Sazebníku) soudní poplatek z návrhu na nařízení předběžného opatře ní ve výši Kč 1.000,--do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na účet Krajského soudu v Plzni, č. účtu 3703- 4321311/0710, variabilní symbol 0491719315.

O d ů v o d n ě n í:

Podáním ze dne 23.07.2015 (doručené zdejšímu soudu dne 27.7.2015) se navrhovatel JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor (dále jen navrhovatel) domáhal vydání předběžného opatření, kterým by soud omezil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení a aby mu soud umožnil provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp. zn. 067 EX 4194/05. Svůj návrh odůvodnil tím, že dlužníci podali v pořadí třetí insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení, a to vždy bezprostředně před termínem dražby, po vydání dražební vyhlášky s úmyslem zamezit provedení dražby. č.j.-A-8 ze dne 28.7.2015 soud insolvenční návrh odmítl. Rozhodnutí bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 28.7.2015 a tímto okamžikem v souladu s ustanovením § 146 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)-dále jen IZ zanikly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Rozhodnutí není dosud v právní moci.

Podle ustanovení § 5 písm. a) IZ insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů.

Podle ustanovení § 82 odst.1 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Dle odst. 2 cit. ust. může soud předběžným opatřením v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také a) ustanovit předběžného správce, b) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, nebo c) uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu. Dle ustanovení § 113 odst. 5 předběžné opatření zanikne a) uplynutím doby, po kterou mělo trvat, b) vydáním rozhodnutí podle § 142, neurčí-li insolvenční soud v takovém rozhodnutí, že předběžné opatření zanikne až právní mocí rozhodnutí, c) účinností moratoria, ledaže insolvenční soud určil v rozhodnutí o vyhlášení moratoria jinak, d) vydáním rozhodnutí, kterým se předběžné opatření zruší, jakmile pominou důvody, pro které bylo nařízeno.

Podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) IZ je jedním z účinků, které se spojují se zahájením insolvenčního řízení ten, že výkon rozhodnutí či exekuce, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést, k úkonům a rozhodnutí, které tomu odporují, se nepřihlíží.

Předně je třeba uvést, že smyslem § 82 odst. 2 písm. b) IZ je eliminovat účinky vyvolané nepoctivými insolvenčními návrhy, tedy omezit účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení uvedené v § 109 odst. 1 písm. b) a písm. c) IZ. Účelem tohoto zákonného ustanovení je zabránit pokusům o zneužití insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením k poškozování zájmu třetích osob nebo dlužníka. U dlužnických insolvenčních návrhů může jít zejména o záměr blokovat exekuční řízení insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně a jejichž jediným účelem je dosáhnout účinků zahájení insolvenčního řízení dle § 109 odst. 1 písm. c) IZ. Proto insolvenční zákon v § 82 odst. 2 písm. b) IZ upravuje možnost předběžným opatřením omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedený mimo jiné v § 109 odst. 1 písm. c) IZ, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Účelem insolvenčního řízení je řešení úpadku dlužníka některým ze způsobů stanovených insolvenčním zákonem a podle zásad insolvenčního zákona. S ohledem na zvláštní charakter insolvenčního řízení, jímž jsou zpravidla dotčena nejen práva a právní zájmy dlužníka a věřitelů jako účastníků řízení, ale též dalších osob, vyvolává zahájení rozhodnutí či exekuci na majetek dlužníka, neboť insolvenční zákon upravuje postup při uspokojení všech přihlášených pohledávek dlužníkových věřitelů, a zachování individuální možnosti vymáhání práv jednotlivých věřitelů by kolidovalo s účelem insolvenčního řízení. Podle ustanovení § 146 odst. 1 IZ účinností rozhodnutí podle § 142 IZ zanikají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření. Odůvodňují-li to okolnosti případu, může insolvenční soud určit, že účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření zaniknou až právní mocí rozhodnutí. Z výše uvedené úpravy je zřejmé, že předběžné opatření, kterým by soud omezil z důvodu hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedeného v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů (§ 82 odst. 2 písm. b) IZ), je výslovně vázáno na fázi insolvenčního řízení od jeho zahájení do rozhodnutí o návrhu dle ustanovení § 142 (odmítnutím návrhu, zastavením řízení, zamítnutím insolvenčního návrhu). Takové předběžné opatření je možné vydat pouze do doby zveřejnění rozhodnutí o insolvenčním návrhu podle ustanovení § 142 IZ, kterým zanikají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, pokud jejich zánik v konkrétním případě soud svým rozhodnutím neodloží v souladu s ustanovení § 146 odst. 1 IZ ke dni právní moci rozhodnutí. V daném případě bylo rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 28.7.2015, tímto okamžikem zanikly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, včetně omezení dlužníků dle ustanovení § 111 IZ. Dlužníci se tak stali osobou s plným dispozičním oprávněním. Návrh na vydání předběžného opatření, kterým by soud omezil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení je nedůvodný a není v souladu s právní úpravou a jako takový musí být nutně zamítnut. Skutečnost, že rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu není dosud v právní moci, nemá v této souvislosti žádný význam. V návaznosti na výše uvedené závěry soud proto rozhodl jak ve výroku uvedeno a návrh na vydání předběžného opatření zamítl. Výrok II. tohoto usnesení se opírá o ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř ve spojení s § 7 IZ. Dlužníkům žádné náklady v souvislosti s řízením nevznikly. Výrok III. tohoto usnesení je odůvodněn ustanovením § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve spojení s položkou 5 Sazebníku soudních poplatků.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze osoba, která návrh podala. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, navrhovateli a dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 71 IZ). Krajský soud v Plzni dne 29. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Parvoničová, v.r. Jaroslava Kočová samosoudce