KSPL 56 INS 17004/2017-P-1
Číslo jednací: KSPL 56 INS 17004/2017-P-1-6

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Parvoničovou v insolvenční věci

dlužníka: Bc. František Duháček, rč: 811015/1896, IČO 7370690 trvalým pobytem Rohová 551/7, 360 05 Karlovy Vary,

o přihlášce pohledávky věřitele č. 1: JUDr. Jaromír Peške, IČO 12456241, se sídlem Pod Vrchem 51, 312 00 Plzeň, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Plzni, č.j. KSPL 56 INS 17004/2017-P-1-3, ze dne 11. ledna 2018,

takto:

Podle § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících v platném znění ve spojení s § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) a § 7 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon -dále jen IZ ) se usnesení Krajského soudu v Plzni, č.j. KSPL 56 INS 17004/2017-P-1 -3 ze dne 11. ledna 2018 z r u š u j e , když popěrný úkon insolvenčního správce směřoval toliko co do pořadí a pohledávka věřitele je označena v distribučním schématu splátkového kalendáře pro nezajištěné věřitele ve zprávě pro oddlužení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Věřiteli běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 o.s.ř. v návaznosti na § 7 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 1. února 2018

JUDr. Ivana Parvoničová v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Šeflová, DiS. isir.justi ce.cz