KSPL 56 INS 16629/2012-P-8
KSPL 56 INS 16629/2012-P-8-4 V-7

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Parvoničovou v insolvenční věci dlužníka: Milan anonymizovano , anonymizovano , IČ 45408734, trvalým pobytem i místem podnikání Slavíčkova 1682, 356 05 Sokolov, zastoupený: Michalem Doskem, bytem Pražská tř. 51, 370 04 České Budějovice, o přihlášce pohledávky věřitele č. 7: Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78, Praha 4 (P-8), o odvolání tohoto věřitele proti usnesení č.j. KSPL 56 INS 16629/2012-P-8-2 ze dne 24.1.2013,

takto:

Podle § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) a § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ) se usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 16629/2012-P-8-2 ze dne 24.1.2013 z r u š u j e .

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 o.s.ř. v návaznosti na § 7 odst. 1 IZ).

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Věřiteli běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Krajský soud v Plzni dne 8. února 2013

JUDr. Ivana Parvoničová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Jaroslava Kočová