KSPL 56 INS 16449/2016-A-21
KSPL 56 INS 16449/2016-A-21

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Parvoničovou v insolvenční věci dlužníka: Cloud Empire s. r. o., IČO 01731483, sídlem Ladova 587, 344 01 Domažlice, zastoupený JUDr. Tomášem Tomšíčkem, advokátem, sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na prohlášení konkursu na majetek dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení č.j. KSPL 56 INS 16449/2016-A-13 ze dne 30.9.2016,

takto:

Podle ustanovení § 95 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ se usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 16449/2016-A-13 ze dne 30.9.2016 z r u š u j e a insolvenční řízení ve věci dlužníka s e n e z a s t a v u j e .

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 o.s.ř. v návaznosti na § 7 IZ).

Poučení: Proti tomuto usnesení může dlužník podat odvolání. Dlužníkovi běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 a § 75 IZ) Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40. Prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné (ust. § 83 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 24. října 2016

JUDr. Ivana Parvoničová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jaroslava Kočová isir.justi ce.cz