KSPL 56 INS 13986/2016-A-20
KSPL 56 INS 13986/2016-A-20

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Parvoničovou v insolvenční věci dlužníka Lucie Ambrušová Irmanová, rč: 745702/1187, IČO 86753631, bytem Tyršova 146, 337 01 Rokycany, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení č.j. KSPL 56 INS 13986/2016-A -17 ze dne 14.10.2016,

takto:

Podle § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) ve spojení s § 7 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ) se usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 13986/2016-A-17 ze dne 14.10.2016, zrušuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Dlužníku běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 o.s.ř. v návaznosti na § 7 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 21. listopadu 2016

JUDr. Ivana Parvoničová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Markéta Šeflová, DiS. isir.justi ce.cz