KSPL 56 INS 13227/2013-A-14
KSPL 56 INS 13227/2013-A-14

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Parvoničovou v insolvenční věci dlužníka: Martina anonymizovano , anonymizovano , podnikající pod IČO 61130338, Husova 190, 349 61 Kladruby, o návrhu věřitele: Mgr. Rudolf anonymizovano , anonymizovano , bytem U Školky 344/4, 326 00 Plzeň, o odvolání dlužníka proti usnesení č.j. KSPL 56 INS 13227/2013-A-8 ze dne 22.5.2013, t a k t o :

Podle § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících v platném znění ve spojení s § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) a § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ) se usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 13227/2013-A-8 ze dne 22.5.2013 z r u š u j e a soud ukládá dlužníkovi povinnost ve lhůtě 15 dnů od právní moci tohoto usnesení uhradit na účet soudu č. 6015-4321311/0710, variabilní symbol 4901322713 zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,--Kč.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 o.s.ř. v návaznosti na § 7 odst. 1 IZ).

Poučení: Proti tomuto usnesení může věřitel podat odvolání. Věřiteli běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ) Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání (ust. § 108 odst. 3 IZ). Prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné (ust. § 83 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 19. července 2013

JUDr. Ivana Parvoničová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Jaroslava Kočová