KSPL 56 INS 12373/2013-A-12
KSPL 56 INS 12373/2013-A-12

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Parvoničovou v insolvenční věci dlužníka: Tomáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Poděvousy 66, 345 61 Staňkov, o odvolání dlužníka proti usnesení č.j. KSPL 56 INS 12373/2013-A-9 ze dne 4.7.2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 12373/2013-A-9 ze dne 4.7.2013 se z r u š u j e a soud ukládá dlužníkovi povinnost ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení uhradit na účet soudu č. 6015-4321311/0710, variabilní symbol 4901237313 zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,--Kč.

Odůvodnění:

Ve výroku označeném usnesení vyzval zdejší soud dlužníka k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč. Proti tomuto usnesení se včas odvolal dlužník a požádal o možnost použití zmírnění tvrdosti zákona s tím, že navrhl maximální snížení požadované částky. Doložil dále novou pracovní smlouvu (pracovní poměr uzavřen od 1.7.2013 do 30.6.2014) s příjmem 126,-Kč/hod. brutto. Podle § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ), jež se za použití § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ) použije přiměřeně, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. Jak konstatoval Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí ze dne 11.2.2013 č.j. KSPL 56 INS 29277/2012, 1 VSPH 168/2013-A-14 vzhledem k tomu, že insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, přičemž tyto nároky nejsou jakkoliv kryty paušálními platbami podle splátkového kalendáře (podle § 3 písm. b/ vyhl. č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a podle § 7 odst. 4 téže vyhlášky mu náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti náhrada hotových výdajů ve výši 150,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře), je Vrchní soud přesvědčen o tom, že určitá minimální záloha na náklady insolvenčního řízení je zásadně vždy zapotřebí. Záloha na náklady insolvenčního řízení byla tedy stanovena na částku 5.000,-Kč, když se tato výše jeví jako dostatečná pro prvotní fázi insolvenčního řízení (pro dobu překlenutí nedostatku finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku). V další fázi oddlužení plněním splátkového kalendáře v rámci měsíčních splátek. Navíc lhůta pro zaplacení požadované zálohy byla prodloužena na 30 dnů. Dlužníku tak byla dána dostatečná lhůta k její úhradě.

Poučení: Proti tomuto usnesení může dlužník podat odvolání. Dlužníkovi běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ) Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání (ust. § 108 odst. 3 IZ). Prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné (ust. § 83 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 31. července 2013

JUDr. Ivana Parvoničová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jaroslava Kočová