KSPL 56 INS 11004/2012-P-2
KSPL 56 INS 11004/2012-P-2-4

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Parvoničovou v insolvenční věci dlužníka: Dušan anonymizovano , anonymizovano , trvalým pobytem Úvalská 603/36, 360 01 Karlovy Vary, o odvolání věřitele č. 2: PPF B2 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, se sídlem Stawinskylaan 933, 1077 Amsterdam, právně zastoupený JUDr. Petrem Pečeným, advokátem se sídlem Purkyňova 2, 110 00 Praha 1 proti usnesení zdejšího soudu č.j. KSPL 56 INS 11004/2012-P-2-2 ze dne 06.09.2012,

takto:

Podle § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) a § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ) se usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 11004/2012-P-2-2 ze dne 06.09.2012 z r u š u j e .

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) v návaznosti na § 7 odst. 1 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 04.10.2012

JUDr. Ivana Parvoničová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Martina Semecká