KSPL 56 INS 10471/2014
5 V SPL l 1040! ZUIl-lj Jb

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců Mgr. Věry Modlitbové a JUDr. Petra Trebatickěho, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužníků: a) Václav anonymizovano , anonymizovano bytem Mančtinská 104, 331 01 Plasy b) Jaroslava anonymizovano , narozena 24. 2. 1965, IČO 65536193 bytem Manětínská 104, 331 01 Plasy o odvolání dlužnice Jaroslavy anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. srpna 201 !, č. j. KSPL 56 INS 10471/2014 13 26, takto: Usneseni Krajského soudu v Plzni č. j. KSPL 56 INS 10471/2014-B-26 ze dne 8. srpna 2017 se ruší a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni (dále též jen soud prvního stupně nebo insolvenční soud) ve výroku tohoto rozhodnutí označeným usnesením zrušil oddlužení dlužníků Václava a Jaroslavy anonymizovano (dále též jen Dlužníci nebo Dlužník a Dlužnice, bod I. výroku), prohlásil na majetek Dlužníků konkurs (bod II. výroku), jenž bude projednán jako nepatrný (bod III. výroku), a uložil insolvenční správkyni AP insolvence, v.o.s. (dále jen Správkyně) předložit zprávu o hospodářské situaci Dlužníků ke dni prohlášení konkursu a stanovisko k vymahatelnosti pohledávky Dlužníků z neplnění smlouvy o důchodu do 10 dnů od doručení rozhodnutí (bod IV. výroku).

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že usnesením ze dne 13. 8. 2014 na č. d. lil-7 schválil oddlužení Dlužníků, kteří nabídli svým věřitelům na zapravení svých dluhů své budoucí příjmy ze zaměstnání, z podnikání a ze smlouvy o důchodu v měsíční výši 3 500 Kč, plněním splátkového kalendáře, přestože Dlužníci vlastní nemovitý majetek rodinný dům oceněný Správkyní na cca 2 500 000 Kč. Při plnění splátkového kalendáře byl dán předpoklad, že věřitelé nezajištěných pohledávek v celkovém objemu 511 963,36 Kč budou zcela uspokojení (ve 100 %), zadnico oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, mělo-li by vést ke ztrátě obydlí Dlužníků a jim szkých osob, způsobilé uvrhnout je do neřešitelné sociální situace a dalšího zadlužení, by bylo v rozporu se zásadou insolvenčního řízení dle $ 5 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále též jen IZ). Správkyně podávala průběžné zprávy o plnění oddlužení, z nichž vyplynulo, že Dlužníci dlouhodobě neplní splátkový kalendář. Nezajištění věřitelé byli naposledy uspokojení v červenci 2015, na účet majetkové podstaty nejsou zasílány žádné prostředky, ze smlouvy o důchodu není plněno. Vůnoru 2017 mu Správkyně sdělila, že Dlužnice má vůči Okresní správě sociálního zabezpečení (dále též jen OSSZ) dluh na sociáhlírn pojištění ve výši 16 552 Kč, Správkyni dluží na jejich zákonných nárocích 19 728 Kč.

Soud prvního stupně pokračoval, že při jednání konaném dne 19. 4. 2017 dle Š 418 IZ Dlužníci požádali, aby jim bylo umožněno pokračovat v oddlužení, a uvedli, že Dlužník od března 2017 pracuje, plnění ze smlouvy o důchodu nevymáhají. Správkyně navrhla zrušení schváleného oddlužení, nebot Dlužníkům, kteří od srpna 2015 své věřitele dle splátkového kalendáře neuspokojují, narůstají nové dluhy, například vůči ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., jejichž výše

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

3 VSPl l 1646/2017 mimo dluh vůči OSSZ přesahuje 50 000 Kč. Dlužníkům byla šance pokračovat v oddlužení poskytnuta a bylo jim uloženo hradit měsíční splátky vminimální výši 17 700 Kč a prokázat úhradu nových dluhů do tří měsíců. Ze Zpráv Správkyně ze dnů 26. 6. 2017 a 26. 7. 2017 vyplynulo, že Dlužníku byl k 18. 5. 2017 ukončen pracovní poměr ve zkušební době, aniž tuto skutečnost oznámil, jeho aktuální Zaměstnavatel není znám, srážky z jeho mzdy došlé na účet majetkové podstaty do června 2017 použila Správkyně na umoření dluhu na svých zákonných nárocích.

Cituje 5412 odst. 1, 5414 odstl a 5418 IZ, odkázav na usnesení Vrchního soudu vPraze č. j. KSUL 45 INS 3212/2009, 2 VSPH 1186/2012-13-43 ze dne 22. 10. 2012, vysvětliv obsáhle smysl oddlužení coby sanačního způsobu řešení úpadku, dospěl soud prvního stupně k závěru, že Dlužníci, kteří vstupovali do oddlužení s tím, že hodlají své nezajištěné věřitele uspokojit v rámci plnění splátkového kalendáře ve 100 % výše jejich pohledávek, nepM podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, a v důsledku zaviněného jednání jim vznikl po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti. Dlužníci nehradí ani pravidelně měsiční zálohy na odměnu a náhradu hotových výdajů Správkyně. Tím, že od června 2015 nejsou na účet majetkové podstaty připisovány příjmy ze smlouvy o důchodu, Dlužníci nedokládají přehledy svých příjmů, neoznamují bez zbytečného odkladu Správkyni ani insolvenčnímu soudu změnu zaměstnání a přijímají na sebe nové závazky, jež nemohou v době jejich splatnosti splnit, neplní Dlužníci povinnosti podle schváleného oddlužení.

Z provedeného dokazování vzal soud prvního stupně za jednoznačně prokázané, že Dlužníkům, kteří netvrdili ani neprokazovali, že by uhradili dluh vůči OSSZ a ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., vznikly po schválení oddlužení nové peněžité závazky více než 30 dnů po lhůtě splatnosti. Proto bylo namístě schválené oddlužení dle 5418 odst.1 písm. a), b) a c) IZ. zrušit a řešit úpadek konkursem v souladu s 55 písm. a) IZ, nebot nejsou známy aktuální příjmy ze zaměstnání Dlužníků, kteří jiné pravidelné příjmy neprokázali a vlastní nemovitosti v hodnotě 2 500 000 Kč. Rozhodnutí o nepatrném konkursu odůvodnil 5 314 odst. 1 písm. a) a b) IZ s konstatováním, že Dlužník je nepodnikající fyzickou osobou a Dlužnice nemá více než 50 zaměsmanců ani celkový obrat přesahující 2 000 000 Kč. Při uložení povinností Správkyni, jež musí zejména porovnat majetkovou podstatu se závazky Dlužníků, vyšel z 5 281 IZ

Proti tomuto usnesení se Dlužnice včas odvolala a navrhla, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně knovému rozhodnutí. Připustivši existenci svého dluhu z předchozího podnikání vůči OSSZ., sníž vede jednání o jeho splácení a odpuštění jeho části, uvedla, že od schválení oddlužení se podstatně změnila situace Dlužníků, kteří spolu již nežijí a zvažují rozvod. Kvůli rezignaci Dlužníka je nyní Dlužnice nucena nejen plnit závazky vůči věřitelům, ale též se starat o postiženou dceru, již má ve své péči. Vedle dosavadního příjmu z příspěvku na péči pobírá vsoučasnosti odměnu zdohody o provedení práce z 11. 9. 2017, kterou k odvolání přiložila. Tvrzený dluh vůči ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. nesvědčí Dlužníkům, nýbrž jejich zletilým dětem, které je způsobily neoprávněným odběrem. V této souvislosti se Dlužnice již obrátila na Policii České republiky. Závěrem vyslovila pochybnost o smysluplnosti řešení úpadku, při němž by Dlužníci ztratili přístřeší a skončili zcela bez prostředků.

Správkynč, jež se k odvolání Dlužnice nevyjádřila, nepředložila dosud zprávu a hospodářské situaci Dlužníků ke dni zveřejnění napadeného usnesení v insolvenčním rejstříku. Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející podle

5 212 a 5 212a zákonač .99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen o. s. ř.,) a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům.

Podle 5 412 odst. 1 IZ po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

.5 vr.-5m lesa,/zur; a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat, b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, d) vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání, e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení, i) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody, g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.

Podle 5 418 odst.1 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo ti) to navrhne dlužník.

Podle 5 418 odst. 2 IZ má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm. c), byl li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce.

Podle 5 418 odst. 3 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr.

Podle 5418 odst. 4 IZ insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí li, že majetek dlužníka, aniž se přihEží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil li mu soud povinnost k její úhradě podle 5 108 odst. 2 a 3.

Podle 5418 odst. 5 věta prvá IZ jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle 5 414 a násl. IZ. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

' l 1-m. ' '.-|-;.H.__ '. *:-***..: .o

|: '!

= +- :..-_-_ 1': ." " :. . sr sie. .. u ' i.-u L '-'_

říši-F "r ...

ČF

*.'-ř

. ,. J... ___L. - :. _;." ..?- ?"? _. , ,s ."111 ši

HE SF" i-".:-3

5 vsrn 1646/2017 způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z tohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v 5 418 IZ ukončit. K takovému rozhodnutí, učiněnému ve prospěch všech věřitelů, nepotřebuje insolvenční soud, jako strážce jejich společného zájmu, ani návrh některého z věřitelů.

. Usnesení podle 5 418 IZ je rozhodnutím ve věci samé, jež vzhledem ke své povaze a s ohledem na 5 167 odst. 2 o.s.ř. musí být vždy odůvodněno způsobem uvedeným v 5 157 odst. 2 o.s.ř. Z tohoto ustanovení plyne, že soud je povinen v odůvodnění uvést, jaká zjištění učinil o skutečnostech významných pro jeho závěry právní, tj. opatřit si podklad, z něhož dovodí své skutkové závěry, jež posoudí po stránce právní. Tyto nároky na odůvodnění rozhodnutí jsou důsledkem práva dotčených účastníků řízení, aby se mohli závěrům soudu kvalifikovaně bránit.

. Těmto požadavkům však napadené usnesení nevyhovuje zcela. Uvádí-li soud prvního stupně jako důvod pro zrušení schváleného oddlužení (Mo jiné i) 5 418 odst. 1 písm. a) IZ, postrádá jeho rozhodnutí uvedení konkrétních důvodů (podepřených odpovídajícími skutkovými zjištěními vzešlými z provedeného dokazování), o které takový svůj závěr opírá. Je třeba říci, že ne všechny povinnosti dlužníka při plnění oddlužení, jež jsou vymezeny 5 412 IZ, respektive jejich porušení, je nutno považovat za natolik závažné, že by musely vést okamžitě ke zrušení schváleného oddlužení. Jako důvody k okamžitému zrušení schváleného oddlužení lze považovat zejména porušení povinností uvedených pod písm. b), e) a f). Vostatních případech je vždy nutno důsledně zkoumat dopady jednání dlužníka na řádný průběh oddlužení a okolnosti, za nichž k porušení povinnosti došlo.

.Soud prvního stupně založil své rozhodnutí na tom, že Dlužníci jednak neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, jednak nejsou schopni splnit podstatnou část splátkového kalendáře, jednak zavinili vznik peněžitého závazku po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti. Neplnění podstatných povinnosti v oddlužení spatřoval předně v tom, že nebylo řádně plnčno ze smlouvy o důchodu. Odvolací soud je však přesvědčen o tom, že při popsaném průběhu schváleného oddlužení splátkovým kalendářem nemůže být důvodem pro jeho zrušení okolnost, že zavázaný ze smlouvy nepm, neboť jeho schopnost nebo ochotu poskytovat toto plnění nemohou Dlužníci nijak ovlivnit. Aniž předestřel svá skutková zjištění z dokazování provedeného při jednání konaném dne 19. 4. 2017 mimo jiné sdělením Dlužníků na č. d. B 14 a sdělením na č. d. B 19, nezabýval se soud prvního stupně důvodem, pro který dle sdělení Dlužníků nebyl jejich syn schopen plnění ze smlouvy o důchodu poskytovat (viz č. d. 13 20). Přitom je třeba odlišně hodnotit nižší či neposkytované plnění, které je prokazatelně důsledkem nepříznivé změny příjmových poměrů zavázaného ze smlouvy o důchodu, kvůli níž objektivně není schopen svůj finanční závazek zcela plnit, a nižší či neposkytované plnění, jež je výsledkem společného úmyslu zavázaného ze smlouvy o důchodu a dlužníka snížit nabídku pro splátkový kalendář, které by pak bylo nutné kvalifikovat jako nepoctivé jednání dlužníka dle 5 395 odst. 1 písm. a) IZ.

. Shora uvedené přitom platí rovněž pro soudem prvního stupně namítané neprovádění srážek z Dlužníkovy mzdy. Povinností strhávat uloženou částku ze mzdy Dlužníka a zasílat ji přírno insolvenčnímú správci je vázán zaměstnavatel, jemuž také tato povinnost byla uložena usnesením o schválení oddlužení. Neplnění povinností ze strany plátce mzdy (a jiného příjmu dlužníka), jehož konání či nekonání není s to nijak ovlivnit, tak nelze přičítat k tíži Dlužníka. Soud prvního stupně přitom nijak nezohlednil dokládanou okolnost o zdravotním stavu Dlužníka (viz č. d. B 14).

. Zahrnul-li soud prvního stupně mezi povinnosti, jež Dlužníci řádně neplní, i skutečnost, že dluží na zálohách na odměnu a náhradu hotových výdajů Správkyně, aniž se vypořádal s výší srážek ze mzdy Dlužníka obdržených Správkyní do června 2017, nezbývá než uvést, že se jedná

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

21.

22.

23.

24.

3 Vbťti rose/zur: o pohledávku za majetkovou podstatou dle 5 168 odst. 2 písm. a) IZ, kterou byla Správkyně povinna z příjmů Dlužníků určených pro splátkový kalendář uspokojit přednostně. Z odůvodnění napadeného usnesení tak není zřejmé, zda Dlužníci svůj dluh na zálohách na odměnu a náhradu hotových výdajů Správkyně uhradili, případně v jaké výši.

Co se týče neschopnosti Dlužníků splnit podstatnou část splátkového kalendáře, soud prvního stupně neuvedl žádná konkrétní skutková zjištění, jež ho k tomuto závěru vedly, tedy neuvedl nic o tom, jaká byla skutečná hodnota plnění Dlužníků za celou dobu trvání splátkového kalendáře, respektive kolik bylo Dlužníky na pohledávky nezajištěných věřitelů v průběhu oddlužení uhrazeno, jaká je očekávaná celková míra uspokojení a jaká by musela být minimální výše měsíční splátky tak, aby byla splněna podmínka úhrady minimálně 30 0/0 hodnoty pohledávek nezajištěných věřitelů. Soud prvního stupně, jenž se omezil na konstatování o uložení povinnosti plnit minimám měsíční splátku (17 700 Kč), ponechal stranou otázku, zda se nejedná o pouhé ohrožení splnění podstatné části splátkového kalendáře, nebo se jedná pouze o možné nesplnění nepodstatné části splátkového kalendáře. Ze zprávy Správkyně ze dne 19. 4. 2017 na č. d. 8 21 se přitom podává, že nezajištění věřitelé byli v březnu 2017 uspokojení do 15,86 % výše pohledávek a očekávaná míra jejich uspokojení do konce plnění oddlužení činí 30,70 %. Argumentace soudu prvního stupně ve prospěch závěru o nutnosti zrušit oddlužení Dlužníků pro nesplnění podstatné části splátkového kalendáře je pro nedostatek důvodů zcela nedostatečná.

Pokud jde o závěr o zaviněném vzniku splatných závazků Dlužníků vůči OSSZ a ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., soud prvm'ho stupně, opominuv 5418 odst. 2 lZ, neuvedl žádná skutková zjištění vzešlá z provedeného dokazování, o něž by bylo lze takový závěr opřít. Nezmínil žádné okolnosti, za nichž měly závazky Dlužnice či Dlužníků vůči jmenovaným věřitelům vzniknout, a neprovedl k takovým skutečnostem žádné důkazy, spokojil se toliko se sdělením Správkyně, jež do odůvodnění svého rozhodnutí bez dalšího přejal. Opomněl se přitom zabývat otázkou doby vzniku závazků, jejich splatnosti, jakož i zaviněním Dlužníků, jež mělo ke vzniku (jejich) splatných závazků vést.

Nehodnotil li soud prvního stupně tedy řádné předpoklady pro neplnění podstatných povinností Dlužníků podle schváleného oddlužení, pro (ne)splnění podstatné části splátkového kalendáře apro vznik splatného závazku Dlužniků jejich zaviněným jednáním, učinil své rozhodnutí nepřezkoumatelným pro nedostatek důvodů.

Na základě těchto zjištění veden názory uvedenými shora odvolací soud podle 5219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. za použití 5 7 IZ napadené usnesení zrušil a věc dle 5 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil soudu prvního stupně kdalšírnu řízení, vněmž znovu vyhodnotí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení podmínek přípustnosti oddlužení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustné dovolání [5 238 odst. 1 písm. k) o.s.ř.].

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku

(5 71 odst. 2 lZ). Praha 23. února 2018

JUDr. Michal Kubín v.r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Petr Kč?/y;;