KSPL 54 INS 9597/2012-A-8
KSPL 54 INS 9597/2012-A-8

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka : Alžběta Křížová, r.č: 685529/1333, 5. května 339/A, 354 91, Lázně Kynžvart, o insolvenčním návrhu dlužníka,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 25.4.2012 č.j. KSPL 54 INS 9597/20132-A-6 s e m ě n í tak, že s e dlužníku n e u k l á d á povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,--Kč.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni svým usnesením ze dne 25.4.2012, č.j. KSPL 54 INS 9597/2012-A-6 uložil dlužníku povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,--Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání.

Dle ustanovení § 95 insolvenčního zákona, kdy rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud tedy za použití § 95 insolvenčního zákona tímto usnesením odvolání zcela vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Krajský soud v Plzni dne 11.5.2012

JUDr. Miloš Benetka, v.r. samosoudce za správnost vyhotovení: Pavla Pfefferová